Điều 83. Các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại quan Lưu

9 0 28/03/2019 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho chủ kho ngoại quan hoặc đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện các dịch vụ sau đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan: 1. Gia cố, chia gói, đóng gói bao bì; đóng ghép hàng hóa; phân loại phẩm cấp hàng hóa, bảo dưỡng hàng hóa.

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 83. Các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại quanVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.Chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho chủkho ngoại quan hoặc đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện các dịch vụ sau đối vớihàng hóa gửi kho ngoại quan:1. Gia cố, chia gói, đóng gói bao bì; đóng ghép hàng hóa; phân loại phẩm cấphàng hóa, bảo dưỡng hàng hóa.2. Lấy mẫu hàng hóa để phục vụ công tác quản lý hoặc làm thủ tục hải quan.3. Chuyển quyền sở hữu hàng hóa.4. Riêng đối với kho ngoại quan chuyên dùng chứa hóa chất, xăng dầu, nếu đápứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan và yêu cầu quản lý nhà nước chuyên ngànhcó liên quan được phép pha chế, chuyển đổi chủng loại hàng hóa.1