Điều 4. Địa điểm làm thủ tục hải quan Lưu

21 0 27/03/2019 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh bao gồm hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 4. Địa điểm làm thủ tục hải quanVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.1.[5] Địa điểm làm thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại Điều 22Luật Hải quan.Thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính; hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh bao gồm hàng hóathuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập doThủ tướng Chính phủ ban hành quy định tại khoản 2 Điều này được làm thủ tục hảiquan tại Chi cục quản lý địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàngbưu chính, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phátnhanh.Đối với hàng hóa quá cảnh gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phátnhanh, địa điểm làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 43 Nghị địnhnày.Đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất gửi qua dịch vụ bưu chính,dịch vụ chuyển phát nhanh, địa điểm làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định củapháp luật có liên quan.2. Căn cứ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chínhphủ quyết định Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩunhập.3 [6] Căn cứ vào quy hoạch và công bố hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa,cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu đường bộ, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vậnquốc tế, mạng bưu chính công cộng cung ứng dịch vụ quốc tế, Bộ trưởng Bộ Tài chínhquyết định việc tổ chức bộ máy, bố trí lực lượng làm thủ tục hải quan; Tổng cụctrưởng Tổng cục Hải quan công nhận kho, bãi, địa điểm trong khu vực cảng biển,cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế đủ điềukiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan trước khi cho phép hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu tập kết để làm thủ tục hải quan. Điều kiện, trình tự thủ tục công nhận, mở rộng,thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm dừng, chấm dứt hoạt động địa điểm tậpkết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung như quy định tại Mục1 2 Chương III Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủquy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hảiquan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan”.2