Điều 33. Trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại cửa khẩu trong việc kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải tại cửa khẩu Lưu

21 0 28/03/2019 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Các cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan, tổ chức kiểm tra chuyên ngành có trách nhiệm phối hợp thực hiện kiểm tra đồng thời đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu hoặc các địa điểm kiểm tra hàng hóa, trừ trường hợp vì yêu cầu kỹ thuật, chuyên môn phải đưa về các địa điểm kiểm tra chuyên ngành.

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 33. Trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại cửa khẩu trong việc kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải tại cửa khẩuVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.1.[29] Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tảixuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc đối tượng phải kiểm dịch thì phải thực hiệnviệc kiểm dịch tại cửa khẩu trước khi hoàn thành thủ tục hải quan trừ trường hợppháp luật về kiểm dịch cho phép đưa hàng hóa về các địa điểm để kiểm dịch trong nộiđịa. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhậpcảnh, quá cảnh thuộc đối tượng kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm thìcơ quan hải quan căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốcgia do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành để thực hiện việc kiểm tra theo quyđịnh của pháp luật hoặc cơ quan hải quan căn cứ vào kết luận của cơ quan quản lýchuyên ngành, cơ quan, tổ chức kiểm tra chuyên ngành hoặc căn cứ vào chứng từkhác theo quy định của pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành để quyết địnhviệc thông quan theo quy định của pháp luật về kiểm tra chuyên ngành.Các cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan, tổ chức kiểm tra chuyên ngành cótrách nhiệm phối hợp thực hiện kiểm tra đồng thời đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại cửa khẩuhoặc các địa điểm kiểm tra hàng hóa, trừ trường hợp vì yêu cầu kỹ thuật, chuyên mônphải đưa về các địa điểm kiểm tra chuyên ngành.Cơ quan hải quan chủ trì, điều phối hoạt động kiểm tra đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh củacác cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan, tổ chức kiểm tra chuyên ngành tại cửakhẩu. Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan, tổ chứckiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu thực hiện theo Quy chế hoạt động kiểm trachuyên ngành tại cửa khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành.2.[30] Phối hợp lấy mẫu, kiểm tra chuyên ngành:a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, việc lấymẫu thực hiện theo quy định của pháp luật về kiểm tra chuyên ngành.1 b) Cơ quan kiểm tra chuyên ngành trực tiếp thực hiện việc lấy mẫu hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu tại địa điểm do người khai hải quan thông báo; trường hợp lấymẫu trong địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan thực hiện giám sát việc lấymẫu trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro;c) Trước khi lấy mẫu, người khai hải quan phải thông báo cho cơ quan hảiquan và cơ quan kiểm tra chuyên ngành thời gian, địa điểm lấy mẫu.Việc thông báo được thực hiện thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia khiđăng ký kiểm tra chuyên ngành hoặc thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hảiquan.Người khai hải quan phải xuất trình hàng hóa để cơ quan, tổ chức kiểm trachuyên ngành hoặc cơ quan hải quan thực hiện việc lấy mẫu;d) Khi lấy mẫu phải có đại diện của người khai hải quan. Mẫu phải được niêmphong và lập Biên bản chứng nhận việc lấy mẫu có xác nhận của người khai hải quanvà cơ quan, tổ chức kiểm tra chuyên ngành;đ) Trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký kiểm tra chuyênngành hoặc ngày lấy mẫu kiểm tra chuyên ngành trừ trường hợp pháp luật về kiểm trachuyên ngành có quy định khác, cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan, tổ chứckiểm tra chuyên ngành có thẩm quyền phải có kết luận kiểm tra và gửi cơ quan hảiquan theo quy định tại Điều 35 Luật Hải quan hoặc gửi tới Cổng thông tin một cửaquốc gia trong trường hợp cơ quan kiểm tra có hệ thống công nghệ thông tin kết nốivới Cổng thông tin một cửa quốc gia để cơ quan hải quan quyết định việc thông quanhàng hóa. Trường hợp quá thời hạn quy định mà cơ quan quản lý chuyên ngành, cơquan, tổ chức kiểm tra chuyên ngành chưa có kết luận kiểm tra chuyên ngành thì phảicó văn bản nêu rõ lý do và ngày ra kết luận kiểm tra gửi cơ quan hải quan.3. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành phảiđược lưu giữ tại cửa khẩu, cảng xuất khẩu, nhập khẩu được thành lập trong nội địa,kho ngoại quan hoặc địa điểm kiểm tra tập trung hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vàchịu sự giám sát của cơ quan hải quan cho đến khi thông quan. Ngoài các địa điểmtrên, hàng hóa được đưa về các địa điểm sau:a) Hàng hóa phải đưa về các địa điểm để kiểm dịch trong nội địa theo quy địnhcủa pháp luật về kiểm dịch;b) Trường hợp theo quy định của pháp luật cho phép đưa hàng về địa điểm khácđể kiểm tra chuyên ngành hoặc người khai hải quan có văn bản đề nghị được đưa hàngvề bảo quản, cơ quan hải quan cho phép đưa hàng về bảo quản nếu địa điểm lưu giữhàng hóa là kho, bãi có địa chỉ rõ ràng, được ngăn cách với khu vực xung quanh đảmbảo việc bảo quản nguyên trạng hàng hóa.2 Đối với một số hàng hóa nhập khẩu không thể lấy mẫu để kiểm tra chuyênngành và chỉ có thể thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành trong nội địa, tại chân côngtrình theo quy định của pháp luật về kiểm tra chuyên ngành, cơ quan hải quan chophép người khai hải quan được đưa hàng về bảo quản; người khai hải quan chịu tráchnhiệm trước pháp luật về việc bảo quản hàng hóa cho đến khi thông quan.4. Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơquan, tổ chức có liên quan xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí máy móc, thiết bị phục vụviệc kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu, bao gồm cả việc kiểm tra thực tế hàng hóa của cơquan hải quan và kiểm tra chuyên ngành của các cơ quan quản lý chuyên ngành tại cáccửa khẩu quốc tế có lưu lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lớn. Các cơ quan quảnlý nhà nước, các tổ chức có liên quan tại cửa khẩu có trách nhiệm bố trí lực lượng đểphối hợp kiểm tra theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.3