Điều 32. Các trường hợp được giải phóng hàng bao gồm. (Giải phóng hàng hóa, thông quan hàng hóa) Lưu

36 0 28/03/2019 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
1.[28] Giải phóng hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Hải quan. Các trường hợp được giải phóng hàng bao gồm:

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 32. Giải phóng hàng hóa, thông quan hàng hóaVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.1.[28] Giải phóng hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Hảiquan. Các trường hợp được giải phóng hàng bao gồm:a) Phải thực hiện việc phân tích, phân loại hoặc giám định để xác định mã sốhàng hóa, số lượng, trọng lượng, khối lượng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vàngười khai hải quan đã nộp thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế trên cơsở tự kê khai, tính thuế của người khai hải quan;b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng kýtờ khai và người khai hải quan đã nộp thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh sốthuế trên cơ sở giá do người khai hải quan tạm tính;c) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 21Nghị định này và người khai hải quan đã nộp thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảolãnh số thuế trên cơ sở tự kê khai, tính thuế của người khai hải quan;d) Người khai hải quan chưa có đủ thông tin, tài liệu để xác định trị giá hảiquan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì được giải phóng hàng hóa nếu đượctổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế trên cơ sở trị giá hải quan do cơ quan hải quan xácđịnh.2. Việc thông quan hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 37 Luật Hải quan.Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan nhưng vẫn đang trong địabàn hoạt động hải quan, nếu cơ quan hải quan phát hiện dấu hiệu vi phạm thì Chi cụctrưởng Chi cục Hải quan quyết định kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hànghóa, xử lý theo quy định của pháp luật và chịu các chi phí phát sinh trong trường hợpkhông phát hiện vi phạm.1