Điều 31. Thu, nộp lệ phí làm thủ tục hải quan Lưu

96 0 28/03/2019 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
1. Người khai hải quan phải nộp lệ phí làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Từ khóa : lệ phí hải quan

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 31. Thu, nộp lệ phí làm thủ tục hải quanVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.1. Người khai hải quan phải nộp lệ phí làm thủ tục hải quan theo quy định củapháp luật về phí và lệ phí.2. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về thủ tục và hình thức thu, nộp lệphí hải quan.1