Điều 30. Xử lý kết quả kiểm tra hải quan (NĐ) Lưu

9 0 28/03/2019 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
1. Trường hợp người khai hải quan nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan về tên hàng, mã số, xuất xứ, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan của hàng hóa thì thực hiện việc khai bổ sung các nội dung theo yêu cầu của cơ quan hải quan và xử lý theo quy định pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc quy định của pháp luật liên quan.

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 30. Xử lý kết quả kiểm tra hải quanVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.1. Trường hợp người khai hải quan nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan hảiquan về tên hàng, mã số, xuất xứ, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quancủa hàng hóa thì thực hiện việc khai bổ sung các nội dung theo yêu cầu của cơ quanhải quan và xử lý theo quy định pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hànhchính hoặc quy định của pháp luật liên quan.Trường hợp không nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan về tênhàng, mã số, xuất xứ, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan thì ngườikhai hải quan thực hiện khiếu nại hoặc được lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định đểthực hiện việc giám định hàng hóa theo quy định của pháp luật. Trường hợp ngườikhai hải quan lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định, cơ quan hải quan căn cứ kết luậncủa cơ quan, tổ chức giám định để quyết định việc thông quan.2. Trường hợp cơ quan hải quan không nhất trí với kết quả giám định do ngườikhai hải quan cung cấp, cơ quan hải quan lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định và căncứ vào kết quả giám định này để quyết định việc thông quan. Nếu người khai hải quankhông đồng ý với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan thì thực hiện khiếu nại hoặckhởi kiện theo quy định của pháp luật.1