Điều 29. Kiểm tra thực tế hàng hóa (NĐ) Lưu

19 0 28/03/2019 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
1. Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra tên hàng, mã số, số lượng, trọng lượng, khối lượng, chủng loại, chất lượng, xuất xứ, trị giá hải quan của hàng hóa. Kiểm tra đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế hàng hóa với hồ sơ hải quan.

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 29. Kiểm tra thực tế hàng hóaVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.1. Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra tên hàng, mã số, số lượng, trọng lượng,khối lượng, chủng loại, chất lượng, xuất xứ, trị giá hải quan của hàng hóa. Kiểm trađối chiếu sự phù hợp giữa thực tế hàng hóa với hồ sơ hải quan.2. Thẩm quyền quyết định hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóaĐối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra thực tế, Chi cục trưởngChi cục Hải quan nơi tiếp nhận, xử lý hồ sơ hải quan căn cứ quy định tại Khoản 4Điều 26 Nghị định này và thông tin liên quan đến hàng hóa để quyết định hình thức,mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa.Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện theo quy định tạiĐiểm b Khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan.Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan, Chi cục trưởngChi cục Hải quan nơi tiếp nhận, xử lý hồ sơ hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hảiquan nơi lưu giữ hàng hóa hoặc thủ trưởng cơ quan Hải quan quản lý địa điểm kiểmtra hàng hóa tập trung quyết định thay đổi mức độ, hình thức kiểm tra thực tế hàng hóavà chịu trách nhiệm về quyết định của mình.3. Mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa: Việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thựchiện cho đến khi đủ cơ sở xác định tính hợp pháp, phù hợp của toàn bộ lô hàng với hồsơ hải quan.Công chức hải quan thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quyết định của Chicục trưởng Chi cục Hải quan và căn cứ thông tin liên quan đến hàng hóa tại thời điểmkiểm tra; chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra đối với phần hàng hóa được kiểm tra.4. Các hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa:a) Công chức hải quan kiểm tra trực tiếp;b) Kiểm tra bằng các phương tiện kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ khác;c) Kiểm tra thông qua kết quả phân tích, giám định hàng hóa.Trong quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa nếu cần thiết phải thay đổi hình thứckiểm tra hàng hóa thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi kiểm tra thực tế hàng hóa1 quyết định. Kết quả kiểm tra thực tế bằng máy soi, thiết bị soi chiếu kết hợp với cânđiện tử và các thiết bị kỹ thuật khác là cơ sở để cơ quan hải quan ra quyết định việcthông quan hàng hóa.5.[27] Trường hợp bằng các máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện có tại Chi cục Hảiquan, địa điểm kiểm tra hải quan, công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóakhông đủ cơ sở để xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hảiquan về tên hàng, mã số, chủng loại, chất lượng, khối lượng, trọng lượng thì yêu cầucơ quan kiểm định hải quan thực hiện việc phân tích phân loại hoặc giám định để xácđịnh các nội dung trên.Trường hợp cơ quan hải quan không đủ điều kiện để xác định tính chính xácđối với nội dung khai của người khai hải quan thì cơ quan hải quan trưng cầu giámđịnh của tổ chức giám định theo quy định của pháp luật và căn cứ kết quả giám địnhđể quyết định việc thông quan hàng hóa.2