Điều 28. Kiểm tra hải quan trong quá trình xếp dỡ hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không Lưu

22 0 28/03/2019 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
1. Căn cứ kết quả phân tích thông tin quản lý rủi ro, bản khai hàng hóa nhập khẩu được cung cấp trước khi hàng hóa đến cửa khẩu, cơ quan hải quan quyết định việc kiểm tra thực tế hàng hóa thông qua máy soi và thiết bị kỹ thuật khác.

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 28. Kiểm tra hải quan trong quá trình xếp dỡ hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng khôngVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.1. Căn cứ kết quả phân tích thông tin quản lý rủi ro, bản khai hàng hóa nhậpkhẩu được cung cấp trước khi hàng hóa đến cửa khẩu, cơ quan hải quan quyết địnhviệc kiểm tra thực tế hàng hóa thông qua máy soi và thiết bị kỹ thuật khác.2. Doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi có trách nhiệm bố trí địa điểm lắpđặt máy soi và các thiết bị kỹ thuật khác để cơ quan hải quan kiểm tra tại khu vực xếpdỡ hàng lên, xuống phương tiện vận tải.3. Trường hợp kiểm tra hàng hóa qua máy soi, thiết bị kỹ thuật, cơ quan hảiquan phát hiện lô hàng có nghi vấn cần phải kiểm tra thực tế hàng hóa bởi công chứchải quan, cơ quan hải quan thông báo cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi đểphối hợp bố trí khu vực lưu giữ riêng.1