Điều 27. Kiểm tra hồ sơ hải quan Lưu

21 0 28/03/2019 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
1. Việc kiểm tra hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 32 Luật Hải quan. Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan.

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 27. Kiểm tra hồ sơ hải quanVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.1. Việc kiểm tra hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 32 Luật Hảiquan. Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tạiĐiểm a Khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan.2. Trong quá trình kiểm tra chi tiết hồ sơ bởi công chức hải quan, nếu phát hiệnsự không chính xác, không đầy đủ, không phù hợp giữa nội dung khai hải quan vớichứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan; có dấu hiệu không tuân thủ chính sáchquản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và quy địnhkhác của pháp luật có liên quan thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận,đăng ký tờ khai hải quan xem xét, quyết định việc kiểm tra thực tế hàng hóa.3. Trường hợp việc kiểm tra hồ sơ hải quan được thực hiện bởi công chức hảiquan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan xem xét đề nghị của người khai hải quan,quyết định gia hạn thời gian nộp bản chính một số chứng từ kèm theo tờ khai hải quantrong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.1