Điều 26. Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, xử lý tờ khai hải quan Lưu

50 0 28/03/2019 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
1. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, xử lý tờ khai hải quan 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần.

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 26. Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, xử lý tờ khai hải quanVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.1. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, xử lý tờkhai hải quan 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần.2. Trong trường hợp không chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan, cơ quan Hảiquan thông báo thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho người khai hảiquan biết và nêu rõ lý do.3. Trường hợp chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan, Hệ thống xử lý dữ liệu điệntử hải quan cấp số tờ khai hải quan, xử lý tờ khai hải quan và phản hồi thông tin chongười khai hải quan.4.[26] Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ tiêu chí phân loại mức độ rủiro do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định để quyết định việc kiểm tra hải quan và thôngbáo trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo một trong những hình thức dướiđây:a) Chấp nhận thông tin khai Tờ khai hải quan để quyết định việc thông quanhàng hóa;b) Kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan do người khai hảiquan nộp, xuất trình hoặc các chứng từ có liên quan trên cổng thông tin một cửa quốcgia để quyết định việc thông quan hàng hóa hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa để quyếtđịnh thông quan.Bộ Tài chính quy định cụ thể thời điểm thông báo việc kiểm tra hải quan trênHệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.5. Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấyViệc đăng ký tờ khai hải quan được thực hiện ngay sau khi người khai hải quankhai, nộp đủ hồ sơ hải quan theo quy định và được cơ quan hải quan kiểm tra các điềukiện đăng ký tờ khai hải quan, bao gồm:a) Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các thông tin khai hải quan và các chứng từthuộc hồ sơ hải quan;1 b) Kiểm tra việc tuân thủ chế độ, chính sách quản lý và chính sách thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;c) Kiểm tra việc áp dụng biện pháp cưỡng chế tạm dừng làm thủ tục hải quan.Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận, xử lý hồ sơ căn cứ vào hồ sơ hải quanvà thực tế hàng hóa để quyết định việc làm thủ tục hải quan.Trường hợp đủ điều kiện đăng ký tờ khai hải quan, cơ quan hải quan cấp sốđăng ký tờ khai hải quan, quyết định việc kiểm tra hải quan theo quy định.Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký tờ khai hải quan, cơ quan hải quanthông báo ngay lý do bằng văn bản cho người khai hải quan.6. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của tờ khai hải quanquy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Hải quan được áp dụng các chính sách quản lýhàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.7. Tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuphục vụ yêu cầu khẩn cấp, hàng hóa chuyên dùng phục vụ an ninh quốc phòng theoquy định tại Điều 50 Luật Hải quan và tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh đối với hànghóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Điều 43 Luật Hải quangồm các nội dung sau: Tên, địa chỉ người xuất khẩu hàng hóa, người nhập khẩu hànghóa; những thông tin sơ bộ về tên hàng, lượng hàng, trị giá; cửa khẩu nhập; thời gianphương tiện vận tải vận chuyển lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có thuế được áp dụng chính sách thuế có hiệulực tại thời điểm đăng ký và nộp tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh.2