Điều 25. Khai hải quan (theo phương thức điện tử hoặc tờ khai hải quan giấy) Lưu

593 3 28/03/2019 Nguồn : TCHQ 4 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
1. Khai hải quan được thực hiện theo phương thức điện tử. Người khai hải quan đăng ký thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 25. Khai hải quanVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.1. Khai hải quan được thực hiện theo phương thức điện tử. Người khai hải quanđăng ký thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.2.[22] Các trường hợp sau đây người khai hải quan được lựa chọn khai theophương thức điện tử hoặc khai trên tờ khai hải quan giấy:a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới;b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vượt định mức miễn thuế của người xuấtcảnh, nhập cảnh;c) Hàng cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo; hàng xuất khẩu, nhập khẩuphục vụ an ninh quốc phòng;d) Hàng quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển của cá nhân;đ) Hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa quay vòng theo phương thức tạmnhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 49 Nghịđịnh này;e) Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để phục vụ công việc trongthời hạn nhất định trong trường hợp mang theo khách xuất cảnh, nhập cảnh;g) Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, hệ thống khai hải quanđiện tử không thực hiện được các giao dịch điện tử với nhau mà nguyên nhân có thểdo một hoặc cả hai hệ thống hoặc do nguyên nhân khác.Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan không thực hiện được thủtục hải quan điện tử, cơ quan hải quan có trách nhiệm thông báo trên trang thông tinđiện tử hải quan chậm nhất 01 giờ kể từ thời điểm không thực hiện được các giao dịchđiện tử;Trường hợp hệ thống khai hải quan điện tử của người khai hải quan không thựchiện được thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan có văn bản thông báo choChi cục hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan, trong đó nêu rõ tên và nguyênnhân sự cố, thời hạn dự kiến khắc phục sự cố và phương thức thực hiện thủ tục khai1 hải quan trong thời gian hệ thống khai hải quan điện tử của người khai hải quan gặpsự cố theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính.h) Hàng hóa khác theo quy định của Bộ Tài chính.3.[23] Người khai hải quan phải khai đầy đủ, chính xác, trung thực, rõ ràng cáctiêu chí trên tờ khai hải quan, tự tính để xác định số thuế, các khoản thu khác phảinộp ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai.Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có giấy ph]p củacơ quan quản lý chuyên ngành th^ phải có giấy ph]p trước khi đăng ký tờ khai hảiquan và phải khai đầy đủ thông tin giấy ph]p trên tờ khai hải quan theo hướng dẫncủa Bộ Tài chính.Khi kiểm tra hồ sơ cơ quan hải quan đủ cơ sở xác định hàng hóa thuộc diệnphải có giấy ph]p mà không có giấy ph]p tại thời điểm đăng ký tờ khai th^ sẽ bị xử lýtheo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tờ khai hải quan đã đăngký không có giá trị thực hiện thủ tục hải quan.4. Khi khai hải quan, người khai hải quan thực hiện:a) Tạo thông tin khai tờ khai hải quan trên Hệ thống khai hải quan điện tử;b) Gửi tờ khai hải quan đến cơ quan Hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệuđiện tử hải quan;c) Tiếp nhận thông tin phản hồi và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Hảiquan.Đối với khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan khai đầyđủ các tiêu chí trên tờ khai hải quan, ký tên, đóng dấu (trừ trường hợp người khai hảiquan là cá nhân) trên tờ khai để nộp cho cơ quan hải quan.5.[24] Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệmôi trường hoặc miễn thuế hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạnngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thayđổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế; áp dụng thuế suất,mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linhkiện nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - táixuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng,chuyển tiêu thụ nội địa th^ phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuthực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy2 đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khaiban đầu.6. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau thì phải khaitrên tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng.7. Khai hải quan đối với hàng hóa có nhiều hợp đồng hoặc đơn hànga) Hàng hóa nhập khẩu có nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng, có một hoặc nhiềuhóa đơn của một người bán hàng, cùng điều kiện giao hàng, cùng phương thức thanhtoán, giao hàng một lần, có một vận đơn thì được khai trên một hoặc nhiều tờ khai hảiquan;b) Hàng hóa xuất khẩu có nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng, cùng điều kiện giaohàng, cùng phương thức thanh toán, cùng bán cho một khách hàng và giao hàng mộtlần thì được khai trên một hoặc nhiều tờ khai hải quan.8. Đăng ký tờ khai một lầnNgười khai hải quan thường xuyên xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng nhấtđịnh, trong một thời gian nhất định của cùng một hợp đồng mua bán hàng hóa vớicùng một người mua, người bán, qua cùng cửa khẩu được đăng ký tờ khai hải quanmột lần trong thời hạn không quá 01 năm.Tờ khai hải quan một lần không còn giá trị làm thủ tục hải quan khi có sự thayđổi về chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.9. Việc sử dụng tờ khai hải quan điện tửTờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục vềthuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua Ngân hàng và cácthủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thịtrường. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng tờ khai hải quan điện tửphục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hảiquan giấy.Cơ quan Hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạngdữ liệu điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Các cơ quan có liênquan có trách nhiệm trang bị các thiết bị để tra cứu dữ liệu trên tờ khai hải quan điệntử.10.[25] Bộ Tài chính quy định chi tiết việc khai bổ sung, hủy tờ khai hải quan,đăng ký tờ khai hải quan một lần; khai tờ khai hải quan mới đối với hàng hóa thay đổimục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa và xử lý trong trường hợp hệ thống xử lý dữliệu điện tử hải quan hoặc hệ thống khai hải quan điện tử gặp sự cố.3