Điều 21. Kiểm tra, xác định trị giá hải quan Lưu

66 0 28/03/2019 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
1. Việc kiểm tra, xác định trị giá hải quan căn cứ trên hồ sơ hải quan, các chứng từ tài liệu có liên quan, thực tế hàng hóa. 2. Trường hợp đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo, cơ quan hải quan thông báo, đề nghị người khai hải quan thực hiện khai bổ sung trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo và giải phóng hàng theo quy định.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 21.[17] Kiểm tra, xc đnh tr gi hải quanVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.1. Việc kiểm tra, xác định trị giá hải quan căn cứ trên hồ sơ hải quan, cácchứng từ tài liệu có liên quan, thực tế hàng hóa.2. Trường hợp đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo, cơ quan hải quan thông báo, đềnghị người khai hải quan thực hiện khai bổ sung trong thời hạn tối đa 05 ngày làmviệc kể từ ngày thông báo và giải phóng hàng theo quy định. Nếu người khai hải quankhai bổ sung trong thời hạn nêu trên thì cơ quan hải quan thông quan hàng hóa theoquy định. Quá thời hạn mà người khai hải quan không khai bổ sung thì cơ quan hảiquan thực hiện xác định trị giá, ấn định thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đểthông quan hàng hóa theo quy định.3. Trường hợp nghi vấn về trị giá khai báo, cơ quan hải quan thông báo cơ sởnghi vấn, mức giá, phương pháp do cơ quan hải quan dự kiến xác định và giải phónghàng hóa theo quy định, người khai hải quan thực hiện tham vấn với cơ quan hảiquan nhằm làm rõ về tính chính xác của trị giá khai báo.a) Trường hợp người khai hải quan đồng ý với mức giá, phương pháp do cơquan hải quan dự kiến xác định thì thực hiện khai bổ sung theo quy định trong thờihạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày đến cơ quan hải quan thực hiện tham vấn, cơquan hải quan thông quan hàng hóa theo quy định. Trường hợp người khai hải quankhông khai bổ sung trong thời hạn nêu trên thì cơ quan hải quan thực hiện xác địnhtrị giá, ấn định thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế để thông quan hàng hóatheo quy định.b) Trường hợp bác bỏ trị giá khai báo, cơ quan hải quan đề nghị người khai hảiquan khai bổ sung trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thamvấn. Nếu người khai hải quan khai bổ sung trong thời hạn nêu trên thì cơ quan hảiquan thông quan hàng hóa theo quy định. Quá thời hạn mà người khai hải quankhông khai bổ sung thì cơ quan hải quan thực hiện xác định trị giá, ấn định thuế theoquy định của Luật Quản lý thuế để thông quan hàng hóa theo quy định.c) Trường hợp chưa đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo, cơ quan hải quan thôngquan hàng hóa theo trị giá khai báo.1 4. Trường hợp không thuộc khoản 2, 3 Điều này, cơ quan hải quan chấp nhậntrị giá khai báo để thông quan hàng hóa theo quy định.5. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định trị giátính thuế là tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chínhNgân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm cuối ngày củangày thứ năm tuần trước liền kề hoặc là tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền trướcngày thứ năm trong trường hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ. Tỷ giá này đượcsử dụng để xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần.Đối với các ngoại tệ không được Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phầnNgoại thương Việt Nam công bố tỷ giá thì xác định theo tỷ giá tính chéo giữa đồngViệt Nam với một số ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Đối với cácngoại tệ chưa được công bố tỷ giá tính chéo thì xác định theo nguyên tắc tính chéogiữa tỷ giá đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với cácngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Tỷ giá do Ngân hàng Nhànước Việt Nam công bố là tỷ giá được đưa tin mới nhất trên trang điện tử của Ngânhàng Nhà nước Việt Nam.6. Bộ Tài chính quy định chi tiết Điều này.2