Điều 16. Phân loại hàng hóa Lưu

176 7 28/03/2019 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
1. Phân loại hàng hóa để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 16. Phân loại hàng hóaVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.1. Phân loại hàng hóa để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.2. Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và cácthông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu.3. Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thựchiện chính sách quản lý hàng hóa.4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc phân loại hàng hóa.1