Đăng ký tài khoản quản trị hệ thống VNACCS không được Lưu

61 2 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Tôi đã thực hiện đăng ký tài khoản quản trị theo hướng dẫn cụ thể, nhưng ở bước cập nhật chữ ký số tôi không thực hiện được. Hệ thống báo chữ ký số và mã số thuế không trùng khớp. Tôi đã đăng ký chữ ký số trên hệ thống, gửi kèm là thông tin chữ ký số của tôi.

Từ khóa : chữ ký số

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ử   ỏ ư ợ !"# !"$%&'() *+% ,-,./01 &234445%6%+7%&8%/&) *+% ,-,.92:;<=>"2?@23//A *0% %/&23BC/0@A *0+80D E :B%&8&) *A *0/0"F% GH+%A *0I1%B#J/0K3%L777     ộ ư ợ ả ờ(M.=NOPQRS(Nội dung trả lời:,HJ%5%@T&U"VW2I1V1@%X* %D1&%21R@T&U &&I%'%Y&) *+% ,-,.Z2A *0I1;1%YVW2I1V1@% XM?&>,HJ%=>B%"@T&UX>1 ,2J3Y0@HK%“Thông tin chữ ký số không khớp”+2MFH*;2:%&1/ Trường hợp 1: %;1%YA *0  ::%%&)+% ,-,.BR" %;1%Y%[\HK%“Thông tin chữ ký số không trùng khớp”B2J3+";1%Y1 ,2:;<T%=7. Các câu hỏi và vướng mắc thường gặp / Phần II Tài liệu hướng dẫn Đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS được đăng tải tại địa chỉ http://103.248.160.14/Pages/dn.aspx.2/ Trường hợp 2:]W;1%YX>F;=%'A *0&> 1%@J 1%,%-12^XWA *0;F;=&>&) *+% ,-,.B2J3A *0F;=&>&) *+% ,-,.I1;1%YO%YH2;1%YF;=%'A *0&>==%Y 1%@J 1%,%-1+ @%DA *0+H+A *0F;=&>&) *+% ,-,.BR" %;1%Y F;=&LA *0&) *+% ,-,.&>%Y%A *0I1+% ,-,._Y0[@HK% “Thông tin chữ ký số không trùng khớp”B3/ Trường hợp 3:A *0F;=&>&) *+% ,-,.I1;1%Y&8@."@.5\DTB$%;1%YF;=A *0Z1A *0` :%1\A *0:%%1T&>%A *0I1+% ,-,._Y0[@HK%“Thông tin chữ ký số không trùng khớp”B2J3+";1%Y X+&>HT%%A *0+% ,-,.+,%F%aM:%=?=C,%-1&>H+I=BR+% ,b#cd+A *0H+A%@,H%-1%D&D;1%YBb_"&>&,@,-'H3%+@,;1%Y"&'.;1%Y%Y9W1%1e`QF%aM-1@2&%Y:%P,H*+Y0#C,%-1f=#+0 C,%-1f=C,%-1B(.1^g"(2JR2M(_#Y"N2JhCO1"PQ%"NBC+#W%Bei%D1aM:%P,H*+Y0#C,%-1f=#+0 C,%-1f=C,%-1B(.1^iO1+jfg"(2JR2M(_#Y"N2JhCO1"PQ%"NBC+#W%BkCaM@1al)&'.%A *0I1+% ,-,.X&X;I1mlQ%n&) * %;1=C,%-1H2o`@,1pmlQ%p&) *Dq2J3%n&) * %;1 X80DI1;1%Yr=C,%-1H2o`@,1pmlQ%JpI12J%&T%;%Y9HI1;1%Yqp%;\CW%Dr=C,%-1H2o`@,1pmlQ%%:%%Yq2J3;1%Y%D1aM:%=C,%-1rB* Doanh nghiệp lưu ý: Trong công văn đề nghị cập nhật thông tin chữ ký số cần cung cấp đầy đủ thông tin địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email của doanh nghiệp để Bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải quan có căn cứ gửi thông tin phản hồi.VT&UX>H%YVWK3I1=C,%-1qC9HR9 r-1&+%K3qosrgtuistjt\O2K3@1-vBB&>&232:;<=>BVW2I1V1@%@&>@T&U@%DBU7i