Đăng ký chữ ký số cho đại lý hải quan Lưu

43 1 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty chúng tôi đã đăng ký đại lý hải quan, đã được cấp quyết định và thẻ đại lý. Tuy nhiên chữ ký số vẫn chưa được đăng ký, chúng tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ CNTT của quý tổng cục và được trả lời là chữ ký số phải liên hệ với nhà cung cấp cks, đồng thời liên hệ với nhà cung cấp chữ ký số được trả lời là phải liên hệ với hải quan.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty TNHH SX TM XNK Logistics H-A  ỏ ư ợLĩnhvực:DVCTT Người làm thủ tục, DVCTT Hải quan, KhácTiêuđề:Đăng ký chữ ký số đại lý hải quanCâu hỏi:Kính gửi bộ phận hỗ trợ tổng cục hải quan,Công ty chúng tôi đã đăng ký đại lý hải quan, đã được cấp quyết định và thẻ đại lý. Tuy nhiên chữ ký số vẫn chưa được đăng ký, chúng tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ CNTT của quý tổng cục và được trả lời là chữ ký số phải liên hệ với nhà cung cấp cks, đồng thời liên hệ với nhà cung cấp chữ ký số được trả lời là phải liên hệ với hải quan.Kính nhờ bộ phận hỗ trợ giúp đỡ chúng tôi xem xét trường hợp này.Trân trọng và cám ơn.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: Theo qui định tại Quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính vềviệc ban hành lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quanđiện tử: từ ngày 01/11/2013 người khai hải quan thực hiện sử dụng chữ ký số đã đăngký với cơ quan hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử.Tổng cục Hải quan chấp nhận tất cả chữ ký số cung cấp bởi các tổ chức cung cấp dịchvụ chữ ký số đã được Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép và đã xác nhận tươngthích với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.Việc sử dụng chữ ký số trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử được quy định cụ thểtại điều 5 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan;kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Cụ thể như sau:“Điều 5. Sử dụng chữ ký số trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử1 1. Chữ ký số sử dụng trong thủ tục hải quan điện tử của người khai hải quan phảithỏa mãn các điều kiện sau:a) Là chữ ký số tương ứng với chứng thư số được tổ chức cung cấp dịch vụ chứngthực chữ ký số công cộng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nướcngoài được công nhận theo quy định tại Nghị định số 170/2013/NĐ-CP cung cấp;b) Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nêu tại điểm a khoản 1 Điều nàyphải thuộc danh sách tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đã được cơ quanhải quan xác nhận tương thích với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và đăng tảitrên Cổng thông tin điện tử hải quan (địa chỉ: http://www.customs.gov.vn).2. Trước khi sử dụng chữ ký số để thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hảiquan phải đăng ký chữ ký số với cơ quan hải quan.Trường hợp người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử thông qua đại lýlàm thủ tục hải quan hoặc ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu thì đại lý làm thủ tục hảiquan hoặc người nhận ủy thác phải sử dụng tài khoản đăng nhập và chữ ký số của đạilý làm thủ tục hải quan hoặc người nhận ủy thác.3. Người khai hải quan phải đăng ký sửa đổi, bổ sung thông tin chữ ký số với cơ quanhải quan trong các trường hợp sau: các thông tin đã đăng ký có sự thay đổi, gia hạnchứng thư số, thay đổi cặp khóa, tạm dừng chứng thư số.4. Việc đăng ký, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy thông tin chữ ký số đã đăng ký với cơ quanhải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.5. Chữ ký số đã đăng ký của người khai hải quan được sử dụng để thực hiện thủ tụchải quan điện tử trên phạm vi toàn quốc.”Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!2