Đã thực hiện thông quan trên hệ thống mà không in tờ khai thông quan và đóng dấu xác nhận Lưu

28 1 09/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Chúng tôi là DNCX, hiện có một số tờ khai luồng vàng và luồng đỏ sau khi kiểm tra thực tế chứng từ và hàng hóa, công chức Hải quan đã thực hiện thông quan trên hệ thống mà không in tờ khai thông quan và đóng dấu xác nhận. Như vậy, những tờ khai thông quan của chúng tôi có hợp lệ không? Và điều nào trên thông tư quy định như vậy?

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

 !"##"$!  %&!'()*#!)+,-!$.'-!&/  !-!#$0123456#478 !-!9!:; <=$>?&/6-7$@6#47<7ABCBDCBEFG&,CBDCBEG/0?!;HIJK+LHMGMN=LOPGIHQRSBBBEBETU@!VWXUYZ[DI\JLO+]IJLO+]IU^[ILF_!=6`a/&/b+,-!U"!c (&!?$d6!e) ?,$>#$>RBG6RCBDCGGFJG7DCBRCBD-7$@fU>R57/a %&!1. Căn cứ thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan của Hệ thống, quyết địnhcủa Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc Chi cục Hải quan nơikiểm tra thực tế hàng hóa, thông tin khai hải quan, thông tin chỉ dẫn rủi ro trên Hệthống, công chức hải quan thông báo cho người khai hải quan thông qua Hệ thống vềviệc nộp, xuất trình một đến toàn bộ chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và thực hiện kiểmtra chi tiết hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa. Trường hợp kiểm tra thực tếhàng hóa, công chức phải ghi kết quả kiểm tra trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra, cậpnhật vào Hệ thống theo quy định tại Thông tư này và hướng dẫn của Tổng cục Hảiquan, quyết định thông quan, giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản.555U>RB5Ac (-, %&!,-!1. Kết quả kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa phù hợp với nội dung khai hảiquan:a) Đối với lô hàng thuộc diện được đưa hàng về bảo quản: Thực hiện theo quy địnhtại Điều 32 Thông tư này;b) Đối với lô hàng thuộc diện được giải phóng hàng: thực hiện theo quy định tại Điều33 Thông tư này;c) Đối với lô hàng thuộc diện được thông quan: thực hiện theo quy định tại Điều 34Thông tư này.2. Nếu nội dung khai hải quan không phù hợp thì cơ quan hải quan đề nghị ngườikhai hải quan thực hiện việc khai bổ sung hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại khoản 3Điều 20 Thông tư này. Trường hợp vi phạm về chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì ngườikhai hải quan không được khai bổ sung và cơ quan hải quan xử lý theo quy định củapháp luật”.6#47&6:; (-, %&!"g %&!'(?3;h:;#`0 !i3?g-!,-!j4;4 (-, %&!&/#-7($@-!?35N/&6:;?3;, %&!'(kg-!,-!j (-, %&!&/l( (-, %&!QmBSCl[\n\GC[Wnolbb=i! pq?G6RCBDCGGFJGT5n7$&/ -7$@#g-!,-! !-!#$012345U>@7! ,?0-7$@&/$%'5G&6:;;3#6`a$>@7/&'(;b+,-!g$e c !$%$6:6`0mb%5