Công văn xin tái nhập hàng xuất khẩu bị trả lại không đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật, không đạt yêu cầu của phía đối tác (để kiểm tra và không tái xuất cho đối tác nữa) Lưu

748 17 28/05/2020 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao

Bình luận

Thông tin bài viết

CÔNG TY AAAAAA VIỆT NAM V/v: Xin nhập khu hàng trả lại CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚCHà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020Kính gửi: CHI CỤC HẢI QUAN VĨNH PHÚC !"#$%&'(""'()*"+,-./0"'12345'6"!7!89!",:;<;=>,2?@!;A"B,->!"?/'    !"C    .  2'D  E"F'  !G!  8  ",  !":  0  G!  8,       !"#HIJH!G!8:$ K2LG>,B-M"N!O!"C'E"E"G!"",!O!"C"<P",>,EQ;.M"G"RS!"1!K>,B-M"N!O!"CE"TBT:>U)'!"'FEV"'NE"$)'!W'!OM"X0G!"1"?/'STTSố tờ khai Ngày tờkhaiSố InvoiceMãhàngTên hàngSốlượng YRZRY [SZ ZYYR,""\$!;:KM"2LG%]SR",4^YS YRY_[Y ZRS RY[Y_YRS`K"N'2LaGbSR4^YY YRY_[Y ZRS RY[YY[R`KM"2LaG%]SR",4^ YRY_[Y ZRS RY[Y__c:dK2LG",4^__ YZSRR_ _S [Y_c`KM"2LaG%]ZY",4^+B).2G!8<PM"e"'N/0f,"L:g!"C/h"<P8$RS!"1!K;)HIJH.38$RSBPK;)!":!"C"1>U8","NME"F'"?/' Invoice số: 0001.RET-PA0420 ngày 15/04/2020 Vận đơn số: JKT0292091 ngày 20/04/2020 Số lượng: 69 chiếcci!>j,"CEX"U" &'6"!7!+T5'!":M"kM!"CG"<PME"F'8",)';)QEQ;>,E"2'D;T0G! U'l0!')>N8'/3d7Q/T2'D;RS!"1!KM"TG"NM;m8$)';)!"C!E1:,B-')>N8'n'l'- "NME"F'"L:8:$"A">,Y`0>4!G!')>N8'"NME"F'"L:8:$"A"!"C."\!"WO"o>7"'1E""NME"F'p0>4!G!')8'"NME"F'"L:8:$"A"Y!"C.":,",""o>7-M!G!E":T"'1U!"N-M"L:5'1 "D ""'1/0S[&`+&+,!O7!+T5'","M"0+,-q"1"?BT"L:dr')M"78'X"EKs"C!t!E1!G!9E""NME"F'')>N8'!D'","RS!"1!K)';)!"?"\!"":,"'1$!u5'"T5'+,"gG"NM>U!"?5'5'G;A"!G!"1/3!"v/3d7"C!:"v-d'E"BG:;)<8,":,:,C/\"N>,!" ';G!"";?4!M"GM8'N>U-d'.E"BG:"C2!"<","!Tu>,EX":"N?@!/\CMwn&'6"!7!CÔNG TY AAAAAAA VIỆT NAM