Công văn giải trình máy móc đồng bộ tháo rời để đảm bảo vận chuyển Lưu

300 13 28/05/2020 Đăng bởi : Admin 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công văn giải trình máy móc đồng bộ tháo rời để đảm bảo vận chuyển

Bình luận

Thông tin bài viết

CONG TY TNHH KA TOLEC Vl¢TNAM C(>NG HOA XA H(>I CHU NGHIA VI¢T NAM D()c l~p-Tt,t' do-H~wh phuc S6: 300920 19-KA TOLEC V/v: May moe thao rai Ha N(>i, ngay 30 thang 09 nam 20 19 I\ ..... ? ' CONG VAN XIN GIAI TRINH Kinh gfri: Chi Ct,~c Hai quan Vinh Phuc Cong ty TNHH KA TOLEC Vi~t Nam, rna s6 thu€: 2500242219 co dja chi: Lo 4lA&B, KCN Quang Minh, Me Linh, Ha N(>i xin glii t6i quy ca quan lai chao tran tn;mg va xin giai trinh m(>t vi~c nhLr sau: Ngay 24/09/2019 cong ty ch(mg toi co khai bao cho m(>t s6 to khai nh~p khdu t6i quy Chi c~1c, co chi ti€t nhv sau: • Ta khai s6: l02887888500!E 13 ngay 24/09/20 19 • INV s6: 19/39197 ngay ll/09/20 19 • V~n dan s6: 605140821181 Can c(r theo hqp d6ng mua ban s6: D-1909-290 ngay 06/09/2019 giua cong ty TNHH KA TOLEC Vi~t Nam va cong ty PIONEER MANUFACTURING (THAILAND) CO.,L TO. Ch(mg toi co nh?p khdu d6ng b(> 0 I May dm linh ki~n d(mg, Model: NM-EJR4A, Serial: 70VV2005, hang san xufrt: Panasonic, cong suk 3.5kV A, di~n ap: 3 phase 200/220/380/400/420/480V, 50/60 Hz, nam san xufrt :20 12, han~ da qua sti dvng. Tuy nhie~ trong qua trinh v?n chuy~n, may c6,ng k~nh vuqt qua kich thu6c vade dam bao an toan v~n chuyen, cong ty ch(mg toi da thao roi chi tiet cua may va dong vao 2 kien khac nhau. Chi ti€t nhLr sau: STT s6 Kn;:N TEN HANG GHl CHU l Case 1-l -May dm linh ki~n dung : l chi€c -B(> ph~n ti€p linh ki~n: 80 chi€c . -Phv ttmg etta may: l b(> -Sach hLr6ng d~n: I chi€c 2 Case 3-3 -Khay dvng linh ki~n: 4 chi~c T6ng s6 ki~n don~ goi may Ia 2 ki~n sau khi v~ d€n cong ty cong ty chun~ toi se ti~n hanh l~p rap l~i hoan chinh. V~y bang cong van nay, cong ty chung toi xin duqc giai trinh ve vi~c thao rai may moe neu tren, kfnh mong quy chi eve xem xet t~o di~u ki~n d~ cong ty ch(mg toi nh?p khdu lo hang noi tren. Cong ty chung toi cam k€t vi~c nh~p khdu may moe v~ phvc Y\1 san xufrt, khong kinh doanh, nhuqng ban, phvc vv mvc dfch thuC1ng mai, n(>i dung khai bao tren Ia hoan toan d(mg, va chju trach nghi~m tru6c phap lu~t. X in tran tn ;mg cam an! OTSUKI T AKASHI