Công văn 8762/TCHQ-TXNK năm 2015 v/v vướng mắc của Tổ chức Care International VN Lưu

1 0 23/09/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 8762/TCHQ-TXNK năm 2015 v/v vướng mắc của Tổ chức Care International VN

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 8762/TCHQ-TXNK v/v vướng mắc của Tổ chức Care International VNHà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015 Kính gửi: Bộ Ngoại giao.Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3321/BNG-CVN ngày 07/9/2015 của BộNgoại giao trả lời về việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động của văn phòng đạidiện Tổ chức Care International Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến trao đổi với Bộ Ngoại giao như sau:Theo quy định tại mục I Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày15/10/2007 của Bộ Công Thuơng, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao, thì đối tượng đượcáp dụng Thông tư này là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đạidiện tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theocác điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.Theo quy định tại Điều 41 Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đạidiện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam,thì cơ quan đại diện của các tổ chức phi chính phủ và thành viên của cơ quan, cũngnhư thành viên gia đình cùng sống chung với họ thành một hộ được hưởng quyền ưuđãi, miễn trừ do Chính phủ Việt Nam quy định đối với tổ chức phi chính phủ đó trêncơ sở thỏa thuận được ký kết giữa hai bên.Hiện tại Tổ chức Care International Việt Nam chỉ cung cấp được Thỏa thuận khungvới Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (mục 1.5 Điều 1 Thỏa thuận khung cónội dung: Hỗ trợ để đảm bảo việc nhập khẩu miễn thuế, kể cả thuế GTGT theo cácquy định hiện hành của Việt Nam đối với người nước ngoài các hàng hóa và trangthiết bị sau đây:...), chưa xuất trình được Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam vớiCare International Việt Nam hoặc văn bản ủy quyền của Chính phủ cho Liên hiệp cáctổ chức Hữu nghị Việt Nam được thay mặt Chính phủ thỏa thuận với CareInternational Việt Nam về việc ưu đãi, miễn trừ. Do đó, Tổng cục Hải quan nhận thấychưa có cơ sở áp dụng Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG để xử lýthuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Tổ chức Care International Việt Nam. Vì vậy, đềnghị Bộ Ngoại giao cho biết cơ sở để áp dụng Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG đối với Tổ chức Care International Việt Nam.Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ! Nơi nhận: KT. TỔNG TRƯỞNG CỤCPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên;- Cục Hải quan Tp. Hà Nội;- Lưu: VT, TXNK (3b).Nguyễn Dương Thái