Công văn 812/BTC-TCHQ năm 2016 V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 114/2015/NĐ-CP Lưu

17 0 17/01/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 812/BTC-TCHQ năm 2016 V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 114/2015/NĐ-CP

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 812/BTC-TCHQV/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 114/2015/NĐ-CPHà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.Thực hiện quy định tại Điều 1 Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Bộ Tàichính hướng dẫn thủ tục hải quan thực hiện thống nhất như sau:1. Về quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày14/03/2008 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ đối với các trường hợp doanhnghiệp chế xuất (DNCX) được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hảiquan: Thực hiện theo quy định tại Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/3/2015 của Bộ Tài chính và Điểm 11 công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày08/12/2015 của Bộ Tài chính;2. Về quy định tại Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 114/2015/NĐ-CPngày 09/11/2015 của Chính phủ đối với hoạt động thanh lý máy móc, thiết bị, phươngtiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư: Thực hiện theo quy định tại Điều 79 Thông tư số38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và Điểm 9 công văn số18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính;3. Về quy định tại Khoản 7 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 114/2015/NĐ-CPngày 09/11/2015 của Chính phủ đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt độngliên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam: Thực hiện theo quy định tạiĐiều 77 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Điểm 12 công văn số 18195/BTC-TCHQngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính. Trường hợp DNCX thành lập chi nhánh riêng thìthực hiện theo quy định tại Điều 87 Thông tư số 38/2015/TT-BTCBộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./. Nơi nhận:- Như trên; - Lãnh đạo Bộ (để b/c);- Bộ Công Thương; TL. BỘ TRƯỞNGKT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢIQUANPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;- VCCI;- Tổng cục Thuế;- Cục Thuế tỉnh, TP (để t/h);- Lưu: VT, TCHQ.Vũ Ngọc Anh