Công văn 8086/TCHQ-GSQL năm 2015 V/v thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 187/2013/NĐ-CP Lưu

3 0 03/09/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 8086/TCHQ-GSQL năm 2015 V/v thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 187/2013/NĐ-CP

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 8086/TCHQ-GSQLV/v thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định187/2013/NĐ-CPHà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phốTổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố vềvướng mắc trong quá trình thực hiện quy định Khoản 5 Điều 13 Nghị định187/2013/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, sau khi trao đổi thống nhất với BộCông Thương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:1. Đối với trường hợp trong hợp đồng nhập khẩu hoặc trong phụ lục hợp đồng có điềukhoản bảo hành: Thời hạn bảo hành xác định theo điều khoản trong hợp đồng hoặcphụ lục hợp đồng.2. Đối với trường hợp trong hợp đồng thể hiện nội dung bảo hành áp dụng điều khoảnbảo hành chung trên trang thông tin (website) nhà sản xuất: Thời hạn bảo hành xácđịnh theo thông tin bảo hành được đăng tải trên website chính thức của nhà sản xuấtnước ngoài đối với sản phẩm.3. Đối với trường hợp khác (ngoài các trường hợp nêu tại các điểm 1, 2 trên đây) phảicó giấy phép của Bộ Công Thương, Hải quan cửa khẩu mới làm thủ tục tạm nhập - táixuất cho doanh nghiệp.Tổng cục Hải quan hướng dẫn nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biếtvà thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh, báo cáo về Tổng cụcHải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn./. Nơi nhận:- Như trên;- Đ/c TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);- Bộ Công Thương (để p/h);- Lưu: VT, GSQL (03b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh