Công văn 78/GSQL-GQ1 năm 2017 V/v đề nghị hướng dẫn xuất khẩu bột đá vôi có nguồn gốc từ đá phong hóa Lưu

21 0 15/01/2017 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 78/GSQL-GQ1 năm 2017 V/v đề nghị hướng dẫn xuất khẩu bột đá vôi có nguồn gốc từ đá phong hóa

Bình luận

Thông tin bài viết

TỔNG CỤC HẢI QUANCỤC GSQL VỀ HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 78/GSQL-GQ1V/v đề nghị hướng dẫn XK bột đá vôi có nguồn gốc từ đá phong hóaHà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH Trung Kiên(Đ/c: Cụm tiểu thủ CN Nam Châu Sơn, P. Châu Sơn, T.P Phủ Lý, Hà Nam)Trả lời công văn số 01/CV-TK ngày 04/01/2017 của Công ty TNHH Trung Kiên đềnghị hướng dẫn xuất khẩu bột đá vôi có nguồn gốc từ đá phong hóa, Cục Giám sátquản lý về Hải quan có ý kiến như sau:Hiện nay, thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa thực hiện theo các quy định tại Nghị định08/2015/NĐ-CP ngày 201/01/2015 của Chính phủ và Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày25/03/2015 của Bộ Tài chính. Việc xuất khẩu khoáng sản làm khoáng chất côngnghiệp, khoáng sản kim loại, khoáng sản phi kim loại thực hiện theo quy định tạiThông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công Thương. Việc xuất khẩukhoáng sản làm vật liệu xây dựng thực hiện theo quy định tại Thông tư số04/2012/TT-BXD ngày 20/09/2012 của Bộ Xây dựng.Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa xuất khẩu đối chiếu với các quy định dẫntrên để thực hiện. Trường hợp chưa rõ đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cụcHải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu để được hướng dẫn cụ thể.Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./. Nơi nhận:- Như trên;- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);- Lưu: VT, GQ1 (3b).KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNGNgô Minh Hải