Công văn 778/TCHQ-GSQL năm 2014 V/v xử lý vướng mắc thực hiện Điều 41 Luật Hải quan năm 2014 Lưu

253 12 12/02/2017 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 778/TCHQ-GSQL năm 2014 V/v xử lý vướng mắc thực hiện Điều 41 Luật Hải quan năm 2014

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 778/TCHQ-GSQLV/v xử lý vướng mắc thực hiện Điều 41 Luật HQ năm 2014Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.Để đảm bảo việc trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệpkinh doanh cảng, kho, bãi tại khu vực cửa khẩu cảng biển theo quy định tại Điều 41Luật Hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thôngbáo, hướng dẫn Chi cục Hải quan trực thuộc và người khai hải quan thực hiện nộidung sau:I. Các Chi cục Hải quan trên toàn quốc1. Hướng dẫn bổ sung việc khai báo, xử lý tờ khai vận chuyển độc lập (VCĐL):a) Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai (nơi đi):- Hướng dẫn người khai khai báo thông tin tờ khai VCĐL lên Hệ thống e- Customs V5(Hệ thống V5) sau khi tờ khai VCĐL được phê duyệt theo hướng dẫn tại công văn số10983/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2016 của Tổng cục Hải quan.Trường hợp lô hàng của tờ khai VCĐL được vận chuyển bằng nhiều phương tiện vậnchuyển và nội dung khai báo tên, số hiệu phương tiện vận chuyển vượt quá số lượngký tự cho phép trên Hệ thống VNACCS thì hướng dẫn người khai thực hiện khai báonhư sau:+ Tiêu chí “Phương tiện vận chuyển” chi tiết tại “Ghi chú”.+ Tiêu chí “Ghi chú 1”: Nhập chi tiết tên các phương tiện vận tải và số chuyên tươngứng. Nếu vượt quá số lượng ô “Ghi chú 1” tiếp tục nhập tại ô “Ghi chú 2”.- Sau khi người khai khai báo tờ khai VCĐL lên Hệ thống V5, công chức hải quankiểm tra, đối chiếu thông tin khai báo với thông tin khai báo trên. Hệ thống VNACCS,nếu thông tin phù hợp và tờ khai VCĐL đã được phê duyệt trên Hệ thống VNACCSthì cập nhật số niêm phong (nếu có) và thực hiện phê duyệt từ khai VCĐL trên Hệthống V5 thông qua chức năng IX.B.7 “Duyệt Tờ khai vận chuyển độc lập đủ điềukiện qua KVGS (HQ giám sát nơi đi)”.Việc thực hiện nghiệp vụ BOA trên Hệ thống VNACCS thực hiện theo quy định hiệnhành.b) Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đến:Khi hàng hóa được vận chuyển đến, công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu tình trạngniêm phong, nếu hàng hóa đảm bảo nguyên trạng thì thực hiện xác nhận hàng đến trên Hệ thống V5 thông qua chức năng IX:F.3 “Xác nhận hiện trạng hàng hóa (HQ nơiđến)”.Việc thực hiện nghiệp vụ xác nhận hàng đến (nghiệp vụ BIA) trên Hệ thống VNACCStheo quy định hiện hành.c) Trường hợp Hệ thống VNACCS bị sự cố, không thể tiếp nhận tờ khai VCĐL đốivới lô hàng chuyển cảng:- Chi cục Hải quan nơi vận chuyển đi: công chức hải quan căn cứ thực tế hàng hóa lậpbiên bản bàn giao (BBBG) theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Riêng đối với Chi cục Hải quan nơi vận chuyển đi là Chi cục Hải quan cửa khẩucảng biển nơi đã trao đổi, kết nối với doanh nghiệp kinh doanh cảng, công chức hảiquan giám sát căn cứ thông tin trên BBBG để nhập chứng từ đủ điều kiện qua khu vựcgiám sát hải quan (KVGS) thông qua chức năng IX.B.2 “Chứng từ đủ điều kiện quaKVGS (HQ nhập)” trên Hệ thống V5.- Chi cục Hải quan nơi vận chuyển đến: Sau khi hoàn thành thủ tục tiếp nhận BBBGtheo quy định tại khoản 3 Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTC, công chức hải quangiám sát căn cứ thông tin trên BBBG để xác nhận hàng hóa đến theo quy định hiệnhành. Riêng đối với Chi cục Hải quan nơi vận chuyển đến là Chi cục Hải quan cửakhẩu cảng biển nơi đã trao đổi, kết nối với doanh nghiệp kinh doanh cảng, công chứchải quan giám sát căn cứ thông tin trên BBBG để nhập chứng từ đủ điều kiện quaKVGS thông qua chức năng IX.B.2 “Chứng từ đủ điều kiện qua KVGS (HQ nhập)”trên Hệ thống V5.2. Khai báo nhiều tờ khai XK, NK chung containerChi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hướng dẫn người khai khai báo các chỉ tiêuthông tin trên tờ khai XK, NK chung container như sau:a) Trường hợp hàng đóng trong một hoặc nhiều container nhưng phải khai nhiều tờkhai do vượt quá 50 dòng hàng hoặc khai theo một hoặc nhiều vận đơn của cùng mộtchủ hàng:+ Tiêu chí “Số tờ khai đầu tiên”:Ô 1: Đối với tờ khai đầu tiên: nhập vào chữ “F”; Từ tờ khai thứ 2 trở đi thì nhập số tờkhai đầu tiên.Ô 2: Nhập số thứ tự của tờ khai trên tổng số tờ khai của lô hàng.Ô 3: Nhập tổng số tờ khai của lô hàng.+ Tiêu chí “Mã hiệu phương thức vận chuyển” nhập là mã 2 (container đường biển);+ Danh sách container: khai báo tại tờ khai đầu tiên.b) Trường hợp hàng đóng chung container của nhiều chủ hàng chia tách, đóng ghépngoài CFS: Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 6376/TCHQ-GSQL ngày 14/7/2015 của Tổngcục Hải quan và hướng dẫn công chức hải quan giám sát thực hiện như sau:- Trường hợp tất cả các tờ khai thuộc container đã được khai báo đầy đủ và đã đủ điềukiện qua KVGS thì hướng dẫn người khai liên hệ với doanh nghiệp cảng để làm tiếpthủ tục xác nhận hàng qua KVGS theo quy định.- Trường hợp một trong các tờ khai thuộc container chưa đủ điều kiện qua KVGS (chodù thông tin của các tờ khai đã đủ điều kiện qua KVGS đã gửi cho Hệ thống của cảnghay chưa) thì sử dụng chức năng trên Hệ thống của doanh nghiệp cảng (ví dụ: tại cảngTân cảng Cát Lái là Hệ thống TOPO) để dừng container và hướng dẫn người khaihoàn thiện thủ tục hải quan cho các tờ khai còn lại. Sau khi người khai xuất trình đầyđủ tờ khai và xác định tất cả các tờ khai đủ điều kiện qua KVGS thì bỏ dừng trên Hệthống của cảng.3. Dừng đưa hàng qua KVGSĐể đảm bảo thông tin dừng đưa hàng qua KVGS được thông báo nhanh chóng, khôngcó độ trễ dẫn đến doanh nghiệp lợi dụng đưa hàng qua KVGS khi đã có quyết địnhdừng đưa hàng qua KVGS, Tổng cục Hải quan yêu cầu tăng cường việc thực hiện nhưsau:a) Thiết lập danh sách tiếp nhận thông tin đừng đưa hàng qua KVGSCục Hải quan các tỉnh, thành phố thiết lập số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và số faxtiếp nhận thông tin dừng đưa hàng qua KVGS của toàn bộ các Chi cục Hải quan trựcthuộc và thông báo cho tất cả các Chi cục Hải quan còn lại trên toàn quốc và Tổng cụcHải quan (thông qua đầu mối Cục Giám sát quản lý). Việc thiết lập và thông báo thựchiện trước ngày 15/02/2017.Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa chịu trách nhiệm về việc đảmbảo việc tiếp nhận thông tin dừng đưa hàng qua KVGS phải được thực hiện 24/7 và xửlý ngay sau khi nhận được thông tin. Nếu Hàng hóa được đưa qua KVGS sau thờiđiểm nhận được thông tin thông qua fax, thư điện từ và điện thoại, Chi cục trưởng phảichịu hoàn toàn trách nhiệm về việc lô hàng được đưa qua KVGS hải quan.b) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan ban hành Quyết định dừng đưa hàng qua KVGS:Ngay sau khi ban hành Quyết định dừng đưa hàng qua KVGS theo quy định hiệnhành, Chi cục Hải quan nơi ban hành Quyết định dừng đưa hàng qua KVGS thực hiệnviệc thông báo theo trình tự sau:- Sử dụng chức năng IX.1.C “Dừng đưa hàng qua khu vực giám sát” trên Hệ thốngV5 để thông báo dừng vận chuyển hàng hóa qua KVGS hải quan cho Chi cục Hảiquan nơi đang lưu giữ hàng hóa;- Thông báo ngay Quyết định dừng đưa hàng qua KVGS bằng fax, thư điện tử và điệnthoại cho Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa theo số fax, thư điện tử đã được thiếtlập tại điểm a Mục này, đồng thời gọi điện thoại để thông báo việc đã fax, gửi thư điệntử và đã thực hiện nghiệp vụ dừng đưa hàng qua KVGS trên Hệ thống V5.