Công văn 7562/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thay đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế Lưu

36 0 04/12/2019 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công văn 7562/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thay đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢIQUAN------------Số: 7562/TCHQ-TXNKV/v thay đổi mục đíchsử dụng hàng miễnthuếCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019Kính gửi: Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam(Lô E, KCN Đồng Văn II, Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam)Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 27/CV/GFHN ngày06/11/2019 về việc chuyển mục đích sử dụng hàng nhập khẩu miễn thuế củaCông ty Cổ phần Greefeed Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam. Về vấn đề này,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2019của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP) thìhàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu đã được giải phónghàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về mục đích được miễn thuế thìphải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thờiđiểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chínhsách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai banđầu.Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số39/2018/TT-BTC) thì việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sửdụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khingười khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới.Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửadổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) thì hàng hóa thay đổi mục đíchsử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiềnthuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửadổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) thì trường hợp người nộp thuếthay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa nhưng không tự giác kêkhai, nộp thuế với cơ quan hải quan, nếu cơ quan hải quan hoặc cơ quan chứcnăng khác kiểm tra, phát hiện thì người nộp thuế bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu ban đầu, nộp tiền chậm nộp và bịxử lý theo quy định hiện hành.Trường hợp Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam - Chi nhánh Hà Namđã nhập khẩu miễn thuế máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định của dự án ưuđãi đầu tư, nay không có nhu cầu sử dụng và muốn điều chuyển các máy móc,thiết bị này cho Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam để góp vốn sang Nhàmáy sản xuất thức ăn chăn nuôi Greenfeed Lào, thì Công ty cổ phần GreenfeedViệt Nam - Chi nhánh Hà Nam phải kê khai, nộp đủ tiền thuế theo quy định trêntờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chínhsách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăngký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lýhàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu. Việc điềuchuyển máy móc, thiết bị chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoànthành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới.Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam -Chi nhánh Hà Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:- Như trên;- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c): - Lưu: VT, TXNK(3).TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNKPHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng