Công văn 7486/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về trị giá hải quan hàng xuất khẩu Lưu

55 0 02/12/2019 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công văn 7486/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về trị giá hải quan hàng xuất khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------------Số: 7486/TCHQ-TXNKV/v Trị giá hải quan hàngxuất khẩuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019Kính gửi: Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long.(Lô E4A - KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội)Tổng cục Hải quan nhận được công văn số L-Draco-CBD/19-750 ngày12/11/2019 của Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long xin hướng dẫn về xácđịnh trị giá hải quan hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:1. Về vướng mắc trong việc xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu:- Căn cứ quy định tại tại Điều 4 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan hàngxuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phíbảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F). Giá bán của hàng hóa tính đến cửakhẩu xuất là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thươngmại và các khoản chi phí liên quan đến hàng hóa xuất khẩu tính đến cửa khẩuxuất phù hợp với các chứng từ có liên quan nếu các khoản chi phí này chưa baogồm trong giá bán của hàng hóa.- Theo thông lệ thương mại quốc tế được hướng dẫn tại Incoterms 2010về điều kiện giao hàng EXW và FCA thì người bán và người mua có tráchnhiệm hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện thủ tục hải quan.Do đó, đề nghị Công ty căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên đồngthời đề nghị bên mua cung cấp các chứng từ có liên quan để Công ty xác địnhgiá bán đến cửa khẩu xuất theo đúng quy định.2. Về vướng mắc liên quan đến việc phân bổ các khoản điều chỉnh trên hệthống VNACCS/VCIS:Hệ thống VNACCS/VCIS không hỗ trợ tự động phân bổ các khoản điềuchỉnh trên tờ khai xuất khẩu, do đó, đề nghị Công ty thực hiện việc phân bổ thủcông và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của cácnội dung tự xác định và kê khai trị giá hải quan.Tổng cục hải quan trả lời để Quý Công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận:- Như trên;TL. TỔNG CỤC TRƯỞNGKT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ - PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);- Lưu: VT, TXNK (Thư - 04b).XNK PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng