Công văn 7402/TCHQ-GSQL 2019 thực hiện Nghị định 40/2019/NĐ-CP liên quan đến thủ tục nhập khẩu phế liệu Lưu

24 1 27/11/2019 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 7402/TCHQ-GSQL 2019 thực hiện Nghị định 40/2019/NĐ-CP liên quan đến thủ tục nhập khẩu phế liệu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------Số: 7402/TCHQ-GSQLV/v: Thực hiện Nghị địnhsố 40/2019/NĐ-CP ngày13/5/2019CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của một sốđơn vị liên quan đến thủ tục nhập khẩu phế liệu theo quy định tại Nghị định số40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị địnhquy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Về việc này, Tổngcục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:1. Về hồ sơ hải quan nhập khẩu phế liệu.1.1 Về việc nộp hồ sơ phế liệu nhập khẩu.Theo quy định tại khoản 34 Điều 3 (thay thế Điều 60) Nghị định số40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ thì doanh nghiệp khai thông tin,nộp chứng từ điện tử hồ sơ phế liệu nhập khẩu để thực hiện thủ tục hải quan thôngquan thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Tuy nhiên, hiện tại Cổng thôngtin một cửa quốc gia chưa có chức năng để doanh nghiệp gửi hồ sơ phế liệu nhậpkhẩu và chức năng để cơ quan hải quan vào xem thông tin hồ sơ doanh nghiệp gửi.Do vậy, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, trong thời gian chưa có chức năng trênCổng thông tin một cửa quốc gia thì việc khai thông tin và nộp các chứng từ điệntử của hồ sơ phế liệu nhập khẩu theo quy định tại khoản 34 Điều 3 (thay thế Điều60) Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sẽ thực hiện thông qua Hệ thống dữ liệu điện tửhải quan.1.2 Các đơn vị hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai các chỉ tiêuthông tin trên tờ khai hải quan điện tử và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quantheo quy định tại khoản 34 Điều 3 (thay thế Điều 60) Nghị định số 40/2019/NĐ-CPngày 13/5/2019 của Chính phủ (trừ tờ khai hải quan) cho cơ quan hải quan thôngqua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.1.3 Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phếliệu (Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu).Cơ quan hải quan căn cứ thông tin số, ngày cấp do người khai hải quan khaitại chỉ tiêu 1.38 - Giấy phép nhập khẩu trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để kiểm tra, đối chiếu theo hướng dẫn tại điểm a khoản 4 Mục II công văn số 2188/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2019 của Tổng cục Hải quan.1.4 Giấy xác nhận ký quỹ.a) Trường hợp doanh nghiệp thực hiện ký quỹ cho 01 chuyến hàng thì ngườikhai hải quan nộp bản chính Giấy xác nhận ký quỹ cho cơ quan hải quan.b) Trường hợp doanh nghiệp thực hiện ký quỹ cho 01 hợp đồng tổng (khốilượng lớn, hàng hóa nhập khẩu thành nhiều chuyến) thì người khai hải quan xuấttrình bản chính Giấy xác nhận ký quỹ cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhậpcảnh phương tiện vận tải để cập nhật và thực hiện trừ lùi số tiền ký quỹ trên phầnmềm quản lý phế liệu nhập khẩu (ESCRAP); nộp bản chính Giấy xác nhận ký quỹcho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đầu tiên. Các chuyến hàng nhập khẩutiếp theo của doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu sẽ gửi bản quét từ bản chínhGiấy xác nhận ký quỹ cho cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điệntử hải quan theo quy định tại khoản 34 Điều 3 (thay thế Điều 60) Nghị định số40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ; đồng thời khai báo thông tin tạiphần ghi chú trên tờ khai hải quan nội dung: “bản chính Giấy xác nhận ký quỹ đãnộp tại tờ khai hải quan số ...ngày...).2. Kiểm tra thực tế hàng hóa phế liệu nhập khẩu:2.1 Giám sát quy trình lấy mẫu giám định phế liệu nhập khẩu:Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn kiểm tra chất lượng tại cơ sở sản xuấttheo quy định tại khoản 28 Điều 3 (sửa đổi, bổ sung Điều 55) Nghị định số40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ thì việc kiểm tra thực tế hàng hóacủa cơ quan hải quan không yêu cầu thực hiện đồng thời với thời điểm kiểm tra vàlấy mẫu của Tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu do Bộ Tài nguyên và Môitrường chỉ định. Việc giám sát quá trình thực hiện lấy mẫu của Tổ chức giám địnhtheo quy định tại khoản 34 Điều 3 (thay thế Điều 60) Nghị định số 40/2019/NĐ-CPđược thực hiện bởi Chi cục Hải quan nơi kiểm tra thực tế hàng hóa.2.2 Lấy mẫu, kiểm định hải quan.Trường hợp lô hàng nhập khẩu có thông tin chỉ đạo của Tổng cục Hải quan,có dấu hiệu gian lận thương mại hoặc hàng hóa có nghi ngờ là chất thải thì Chi cụcHải quan nơi thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa phối hợp với Cục Kiểm định/Chicục Kiểm định Hải quan thực hiện lấy mẫu đại diện của lô hàng để thực hiện phântích đánh giá.3. Theo dõi trừ lùi trên phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu (ESCRAP) vàmẫu số 06 Phụ lục VI Mục III Nghị định số 40/2019/NĐ-CP. Trường hợp số lượng còn lại được phép nhập khẩu của doanh nghiệp thểhiện trên mẫu số 06 Phụ lục VI Mục III Nghị định số 40/2019/NĐ-CP nhiều hơn sovới số lượng còn lại trên phần mềm Escrap thì cơ quan hải quan sẽ căn cứ số lượngcòn lại trên phần mềm Escrap để thực hiện thủ tục hải quan. Trường hợp số lượngphế liệu còn lại được phép nhập khẩu của doanh nghiệp trên mẫu số 06 Phụ lục VIMục III Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ít hơn so với số lượng còn lại dược phépnhập khẩu trên phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu (ESCRAP) thì các đơn vịbáo cáo ngay về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để ràsoát, kiểm tra, xem xét điều chỉnh số lượng trên phần mềm quản lý phế liệu nhậpkhẩu (ESCRAP) theo đúng quy định.4. Đưa hàng về bảo quản.Theo quy định tại khoản 34 Điều 3 (thay thế Điều 60) Nghị định số40/2019/NĐ-CP quy định thì “cho phép tổ chức, cá nhân đưa phế liệu nhập khẩuvề bảo quản tại địa điểm kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu đã được tổ chức,cá nhân lựa chọn theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và hải quan”.Do vậy, trong trường hợp doanh nghiệp đề nghị được đưa hàng về bảo quản thì cácđơn vị thực hiện thủ tục theo hướng dẫn tại khoản 6 Mục II công văn số2188/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2018 của Tổng cục Hải quan.Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát công chức hảiquan trong quá trình triển khai thực hiện thủ tục hải quan đối với phế liệu nhậpkhẩu, trường hợp phát hiện công chức hải quan có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực,làm chậm quá trình giải quyết thông quan hàng hóa hoặc thực hiện không đúngquy trình thủ tục hải quan, tùy theo mức độ vi phạm, xử lý theo quy định. Trongquá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị báo cáo Tổng cục Hảiquan (qua Cục GSQL về Hải quan) để kịp thời xem xét, hướng dẫn./. Nơi nhận:- Như trên;- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);- Các Phó Tổng cục Trưởng (để chỉ đạo);- Các Vụ, Cục: KĐHQ, ĐTCBL, QLRR, TT-KT, Pháp chế, KTSTQ, CNTT&TKHQ, VPTC (để t/h);- Lưu: VT, GSQL(3b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGMai Xuân Thành