Công văn 7382/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu Lưu

146 0 27/11/2019 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công văn 7382/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN----------Số: 7382/TCHQ-TXNKV/v: Thuế giá trị gia tăngCỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019Kính gửi: Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương.(Số 18/299/48 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai,TP. Hà Nội)Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1678/PC-VPCP ngày08/11/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Kỹthuật Nam Phương vướng mắc về thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàngtrang thiết bị y tế nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:1. Về việc áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăngCăn cứ khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 của Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:“11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho ytế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị,dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đohuyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránhthai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Ytế.Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnhbao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng;vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quầnáo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng taychuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹphẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhậncủa Bộ Y tế.”Căn cứ khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóanhập khẩu Việt Nam quy định:“5. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tếnhư: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụngcụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyếtáp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai;các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác thực hiện theo quy định tại Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này.”Đề nghị Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương thực hiện đúng quy địnhtại Thông tư số 26/2015/TT-BTC và Thông tư số 83/2014/TT-BTC nêu trên. 2. Về việc áp dụng các văn bản hướng dẫn là văn bản quy phạm pháp luậtquản lý chuyên ngành của Bộ Y tế quy địnhTổng cục Hải quan đã có ý kiến với Bộ Y tế tại điểm 2 công văn số13676/BTC-TCHQ ngày 07/11/2018, theo đó:“Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và cácvăn bản hướng dẫn là văn bản quy phạm pháp luật quản lý chuyên ngành củaBộ Y tế quy định việc quản lý trang thiết bị y tế nói chung (phạm vi quy địnhrộng hơn nhiều so với quy định về thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế tạikhoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC), không quy định chi tiết cụ thểthiết bị chuyên dùng cho y tế để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Nếu ápdụng Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, không chỉ có dụng cụ, thiết bị chuyên dùngcho y tế được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% mà các dụng cụ, thiết bị khácdùng cho y tế (vừa dùng cho y tế, vừa dùng cho mục đích khác) cũng được ápdụng thuế suất thuế GTGT 5%.Do đó, cơ quan hải quan không có căn cứ, cơ sở áp dụng Nghị định số36/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn Nghị định này để áp dụng thuếGTGT 5% đối với dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế, vật tư, hóa chất diệtkhuẩn dùng trong y tế”.Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương đượcbiết. Nơi nhận:- Như trên;- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;- Phòng Thương mại và Công nghiệpViệt Nam (để tổng hợp);- PTCT Nguyễn Dương Thái (đểb/cáo);- Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Côngtrình y tế) (để p/hợp);- Văn phòng Bộ Tài chính (để biết);- Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế,Tổng cục Thuế (BTC) (để phối hợp);- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để thựchiện);TL. TỔNG CỤC TRƯỞNGKT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾXNKPHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng - Lưu: VT, TXNK (3b).