Công văn 718/TCHQ-GSQL năm 2008 V/v: vướng mắc về thủ tục nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng Lưu

15 1 21/02/2008 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 718/TCHQ-GSQL năm 2008 V/v: vướng mắc về thủ tục nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do – Hạnh phúc------------Số: 718/TCHQ-GSQLV/v: vướng mắc về thủ tục nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởngHà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2008 Kính gửi: - Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Đối Ngoại)- Bộ Công Thương (Vụ Kế hoạch Đầu tư) Hiện Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minhvướng mắc về việc nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng của các doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Bộnhư sau:- Theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ thìmáy trò chơi điện tử có thưởng là hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của BộVăn hóa Thông tin.- Trước đây, theo Quyết định số 91/2005/QĐ-BTC ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng BộTài chính thì Bộ Tài chính sẽ xác nhận số lượng, chủng loại máy cho từng doanhnghiệp được phép kinh doanh, Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu theo danhmục của Bộ Tài chính cấp. Cơ quan Hải quan căn cứ vào danh mục do Bộ Tài chínhvà Bộ Thương mại cấp để làm thủ tục nhập khẩu.- Nay theo Quyết định số 84/2007/QĐ-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tàichính thì số lượng chủng loại “máy trò chơi điện tử có thưởng” được sử dụng tùy theotừng loại hình doanh nghiệp và “doanh nghiệp thực hiện việc nhập khẩu theo quy địnhcủa pháp luật hiện hành”. Bộ Tài chính không thực hiện việc xác nhận số lượng,chủng loại máy cho từng doanh nghiệp cụ thể nữa, theo đó khi làm thủ tục nhập khẩuHải quan cửa khẩu không thể xác định được số lượng, chủng loại” “máy trò chơi điệntử có thưởng” Doanh nghiệp được phép nhập khẩu vì các vướng mắc sau:+ Không xác định được số lượng chủng loại máy hiện doanh nghiệp đã nhập khẩu vàđang sử dụng để xác định số lượng còn được nhập khẩu (vì cơ quan Hải quan khôngđược bàn giao số liệu từ Bộ Tài chính và Bộ Công Thương) khi Bộ Tài chính và BộCông thương không cấp giấy phép nữa.+ Việc thanh lý, tái xuất, tiêu hủy … trong một thời gian dài đã được Bộ Thương mạicấp phép, làm thủ tục nhập khẩu qua nhiều cửa khẩu khác nhau, vì vậy cơ quan Hảiquan không thể biết được số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng mà doanh nghiệpđã nhập khẩu. Do vậy, để có cơ sở chỉ đạo Hải quan địa phương thực hiện thống nhất, Tổng cục Hảiquan kính đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính có ý kiến tham gia về vấn đề trên.Tổng cục Hải quan rất mong sớm nhận được ý kiến tham gia của Quý Bộ./. Nơi nhận:- Như trên;- Cục HQTPHCM (để theo dõi)- Lưu VT, GSQL (3b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Túc