Công văn 70/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội Lưu

0 0 22/11/2019 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công văn 70/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ XÂY DỰNG--------Số: 70/BXD-VLXDV/v: Hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốctừ sỏi, cuộiCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng và khoáng sản Hoàng ThắngBộ Xây dựng nhận được công văn số 04/CV-CTHT ngày 19/8/2019 củaCông ty TNHH Xây dựng và khoáng sản Hoàng Thắng về việc hưtớng dẫn xuấtkhẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội nghiền ra kích cỡ (mm):0-2;2-3.Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:Căn cứ Phụ lục I, Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của BộXây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thì mặthàng xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội được quy định tại mục V-a: Đá xây dựng có nguồn gốc từ cuội, sỏi; đã được gia công đập, nghiền, sàngcó kích thước cỡ hạt ≤ 60 mm, với mã số HS hàng hóa là: 2517.10.00. Các thủtục xuất khẩu thực hiện theo quy định pháp luật về hải quan.Ngày 10/10/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số05/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Phụ lục I của Thông tư số 05/2018/TT-BXDngày 29/6/2018 về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, cóhiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019. Từ ngày 01/12/2019, việc xuất khẩu đáxây dựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội của Công ty TNHH Xây dựng và khoángsản Hoàng Thắng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BXD nêu trên.Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu đá xâydựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội của Công ty TNHH Xây dựng và khoáng sảnHoàng Thắng./.Nơi nhận:- Như trên;- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (đểb/c);- Tổng cục Hải quan;- Cục Hải quan Nghệ An;- Lưu: VT, VLXD.TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂYDỰNGPhạm Văn Bắc