Công văn 69/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu mẫu khoáng sản - nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thí nghiệm thiết bị Lưu

2 0 21/11/2019 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công văn 69/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu mẫu khoáng sản - nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thí nghiệm thiết bị

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ XÂY DỰNG--------Số: 69/BXD-VLXDV/v: Xuất khẩu mẫu khoángsản - nguyên liệu sản xuất ximăng ra nước ngoài để thínghiệm thiết bịCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 328/INSEE Việt Nam ngày 23 tháng10 năm 2019 của Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) về việc xinxuất khẩu mẫu khoáng sản - nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thínghiệm thiết bị. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:Căn cứ khoản 3, Điều 3 của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệuxây dựng: “Trường hợp khoáng sản làm vật liệu xây dựng chuyển ra nướcngoài để phân tích, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ hoặc khoáng sản chưacó tên trong danh mục xuất khẩu, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến hướng dẫn cụ thểkhi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân”; Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị củaCông ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) xuất khẩu 04 loại mẫu khoángsản - nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thí nghiệm thiết bị, khốilượng xuất khẩu các mẫu khoáng sản cụ thể: (1) 2.350,0 kg đá vôi xi măng tạiGiấy phép khai thác số 536QĐ/QLTN ngày 20/6/1995; (2) 800,0 kg đất sét tạiGiấy phép khai thác số 178QĐ/QLTN ngày 03/3/1995; (3) 150,0 kg cát tại Phụlục số 01/2016 Hợp đồng số 14165/HNPC/2014 và (4) 170,0 kg đá ong (laterit)tại Phụ lục số 01.2019 Hợp đồng số 10094/HNPC/2010. Trong quá trình xuấtkhẩu, đề nghị Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) thực hiện theođúng quy định của pháp luật về hải quan.Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Công ty TNHHSiam City Cement (Việt Nam) về xuất khẩu mẫu khoáng sản - nguyên liệu sảnxuất xi măng ra nước ngoài để thí nghiệm thiết bị cho hoạt động sản xuất tạiViệt Nam./Nơi nhận:- Như trên;- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (đểb/c);- Tổng cục Hải quan;- Lưu: VT, VLXD.TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂYDỰNG Phạm Văn Bắc