Công văn 6680/VPCP-KTTH năm 2014 V/v vướng mắc trong thực hiện quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng Lưu

3 0 28/08/2014 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 6680/VPCP-KTTH năm 2014 V/v vướng mắc trong thực hiện quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Bình luận

Thông tin bài viết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 6680/VPCP-KTTHV/v vướng mắc trong thực hiệnquy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụngHà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014 Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.Về những phản ánh, kiến nghị của hiệp hội, doanh nghiệp thời gian gần đây liên quanđến vướng mắc, khó khăn đối với doanh nghiệp trong thực hiện Thông tư số20/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quyđịnh việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng; Thủtướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:Bộ Khoa học và Công nghệ tạm dừng hiệu lực thi hành Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN nêu trên. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quannghiên cứu kỹ những phản ánh, kiến nghị về vấn đề này để hướng dẫn thực hiện bảođảm tính pháp lý, phù hợp thực tế và khả thi.Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ biết, thực hiện./. Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);- Các Bộ: Công Thương, Tài chính;- Tổng cục Hải quan;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, KTN, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;- Lưu: VT, KTTH (3).KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Văn Tùng