Công văn 6115/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công Lưu

30 0 17/09/2020 Nguồn : TCHQ 3 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công văn 6115/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

Từ khóa : thuê DNCX gia công

Bình luận

Thông tin bài viết