Công văn 599/BTTTT-CNTT năm 2014 V/v hướng dẫn thủ tục tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng sau khi sửa chữa, bảo hành ở nước ngoài Lưu

12 0 26/02/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 599/BTTTT-CNTT năm 2014 V/v hướng dẫn thủ tục tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng sau khi sửa chữa, bảo hành ở nước ngoài

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 599/BTTTT-CNTTV/v hướng dẫn thủ tục tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng sau khi sửa chữa, bảo hành ở nước ngoàiHà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: Tổng cục Hải quanNgày 20/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định chitiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạtđộng đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (có hiệu lực thihành từ ngày 20/02/2014). Theo đó, tại Khoản 1 Điều 13 của Nghị định có quy định:“Thương nhân được tạm xuất, tái nhập các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tảiđể sửa chữa, bảo hành, sản xuất, thi công, cho thuê theo các hợp đồng sửa chữa, bảohành, sản xuất, thi công, cho thuê với nước ngoài, Thủ tục tạm xuất, tái nhập quy địnhnhư sau: (a) Hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạmngừng nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, khi tạm xuất, táinhập phải có giấy phép của Bộ Công Thương; (b) Các loại hàng hóa khác khôngthuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này, thương nhân chỉ cần làm thủ tụctạm xuất, tái nhập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu”.Trên cơ sở đó, đối với trường hợp tạm xuất, tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sửdụng sau khi sửa chữa, bảo hành ở nước ngoài (theo quy định tại Khoản 3 Điều 4Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT và hướng dẫn tại Mục 2 công văn số 576/BTTTT-CNTT ngày 26/02/2013), thương nhân, doanh nghiệp khi làm thủ tục tái nhập khẩukhông cần phải có văn bản xin ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ cần làmtổ chức tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.Vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Chicục Hải quan cửa khẩu và các thương nhân, doanh nghiệp thực hiện việc tạm xuất, táinhập khẩu đối với trường hợp này để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tronghoạt động sản xuất, kinh doanh.Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./. Nơi nhận:- Như trên;- Bộ Công Thương;- Bộ trưởng (để b/c);- Lưu: VT, CNTT.KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Minh Hồng