Công văn 598/BTTTT-CXBIPH năm 2017 V/v cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Lưu

41 0 26/02/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 598/BTTTT-CXBIPH năm 2017 V/v cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ THÔNG TIN VÀTRUYỀN THÔNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 598/BTTTT-CXBIPHV/v cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanhHà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Tổng cục Hải quanNgày 21 tháng 02 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được công văn số928/TCQH-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc cấp giấy phép nhập khẩu xuất bảnphẩm, văn hóa phẩm không kinh doanh. Sau khi xem xét, Bộ Thông tin và Truyềnthông có ý kiến như sau:Khoản 1, Điều 21 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 củaBộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định:“Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp được 01 (một) bản xuất bảnphẩm để tổ chức thẩm định nội dung làm cơ sở cho việc quyết định cấp giấy phépnhập khẩu, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở Thông tin và Truyền thông cấpgiấy phép nhập khẩu 01 (một) bản/tên xuất bản phẩm và yêu cầu tổ chức, cá nhânnhập khẩu nộp để thẩm định nội dung.Trường hợp cần thiết, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở Thông tin và Truyền thôngcấp giấy phép nhập khẩu bổ sung với số lượng xuất bản phẩm tối thiểu đủ để thẩmđịnh nội dung”.Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội cần thực hiện đúng quy địnhtrên trong việc cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.Đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện đúng quyđịnh của Luật Hải quan, Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013, Nghị định08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Luật Xuất bản 2012, Thông tư số23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thôngđối với việc nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.Trân trọng./. Nơi nhận:- Như trên;- Bộ trưởng Trương Minh Tuấn (để b/c);- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;- Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hà Nội;KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG - Lưu: VT, CXBIPH, XT (05).Hoàng Vĩnh Bảo