Công văn 5654/TCHQ-GSQL năm 2017 V/v hướng dẫn thực thi một số nội dung tại Hiệp định VN-EAEV FTA Lưu

301 8 24/08/2017 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Hướng dẫn một số nội dung trong quá trình tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đối với C/O mẫu EAV như sau:

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 5654/TCHQ-GSQLV/v hướng dẫn thực thi một số nội dung tại Hiệp định VN-EAEV FTAHà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.Trên cơ sở thông báo kết quả phiên họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp về thực thi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (VN-EAEU FTA) tại công văn số 136/XNK-XXHH ngày 27/7/2017 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hảiquan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố một số nội dung trong quá trình tiếpnhận và xử lý các vấn đề liên quan đối với C/O mẫu EAV như sau:1. Hình thức mẫu C/O: Hiệp định VN-EAEU FTA không quy định về việc phải in hướng dẫn khai báo trên C/O mẫu EAV. Do vậy, việc mặt sau C/O mẫu EAV để trắng (mặt sau không in hướng dẫn khai báo) không phải là căn cứ để từ chối C/O.2. Tờ khai bổ sung C/O (additional sheet) quy định tại Phụ lục 4, Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương được sử dụng trong trường hợp số lượng hàng hóa không khai báo hết trên C/O. Trường hợp hàng hóa đã được khai báo đầy đủ trên C/O, người khai hải quan không phải nộp tờ khai bổ sung này.3. Về khai báo thông tin tại ô số 3: Hai bên đã thống nhất về việc thiếu thông tin khai báo tại ô số 3 C/O không phải là căn cứ để từ chối C/O.Trong trường hợp cơ quan hải quan có cơ sở để xác định tại thời điểm xin cấp C/O, người xuất khẩu đã có đầy đủ thông tin về hành trình lô hàng nhưng không khai báo (như các trường hợp C/O cấp sau), yêu cầu Cục Hải quan địa phương tiến hành thủ tụcxác minh theo quy định.Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./. Nơi nhận:- Như trên;- Lưu: VT, GSQL (3b).TL. TỔNG CỤC TRƯỞNGKT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀHQPHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn