Công văn 5383/TCHQ-GSQL năm 2017 V/v xử lý tờ khai đối với hàng hóa vi phạm bị tịch thu Lưu

11 0 14/08/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Trường hợp toàn bộ lô hàng thuộc tờ khai không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 5383/TCHQ-GSQL V/v xử lý tờ khai đối với hàng hóa vi phạm bị tịch thu Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được một số vướng mắc của các đơn vị hải quan địa phương liên quan đến việc xử lý tờ khai đối với trường hợp hàng hóa không đủ điều kiện nhập khNu theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC bị cơ quan có thNm quyền ra quyết định tịch thu hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Đối với trường hợp toàn bộ lô hàng thuộc tờ khai không đủ điều kiện nhập khNu theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC, cơ quan có thN m quyền ra quyết định tịch thu hàng hóa: sau khi hàng hóa bị tịch thu, công chức hải quan ghi nhận thông tin về việc tịch thu hàng hóa trên Hệ thống tại ô “Cập nhật ý kiến của công chức xử lý” và thực hiện chuyển xử lý thủ công trên Hệ thống thông qua việc sử dụng đồng thời nghiệp vụ PAI/PAE (Mã lý do hủy: MID) và “Thu hồi (W)” trên màn hình kiểm tra thông tin tờ khai. Trường hợp trong một tờ khai bao gồm hàng hóa đạt và không đạt yêu cầu về kiểm tra chuyên ngành, cơ quan có thNm quyền ra quyết định tịch thu đối với phần hàng hóa không đạt yêu cầu thì thông báo cho người khai hải quan về lượng hàng hóa đạt và không đạt yêu cầu bị tịch thu thông qua nghiệp vụ IDA01 (mã B) và ghi nhận vào ô “Cập nhật ý kiến của công chức xử lý”. Trường hợp người khai hải quan có yêu cầu thông quan cho lượng hàng đạt yêu cầu thì sau khi hàng hóa bị tịch thu, công chức hải quan hướng dẫn người khai hải quan khai bổ sung tờ khai chỉ bao gồm lượng hàng hóa đã đạt yêu cầu kiểm tra chuyên ngành. Căn cứ vào thông tin khai bổ sung tờ khai, công chức hải quan kiểm tra ghi nhận thông tin cụ thể về việc tịch thu hàng hóa vi phạm tại ô “Cập nhật ý kiến của công chức xử lý” (số, ngày Quyết định; cơ quan ban hành...) và đề xuất Chi cục trưởng phê duyệt trên Hệ thống. Căn cứ phê duyệt của Chi cục trưởng, công chức hải quan thực hiện CEA để hoàn thành kiểm tra cho tờ khai hải quan. Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư trên; - Lưu: VT, GSQL (3b). PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Ngọc Anh