Công văn 5138/TCHQ-GSQL năm 2017 V/v vướng mắc khai báo bổ sung đối với hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành Lưu

164 1 02/08/2017 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Trường hợp Cục Hải quan thành phố Hải Phòng có đủ cơ sở xác định nội dung khai báo bổ sung về thông tin hàng hóa cho tờ khai tạm xuất số 301192282000/G61 ngày 13/02/2017 phù hợp với thực tế hàng tạm xuất khẩu và thông tin hàng hóa nêu tại công văn số 132/XNK-TH

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 5138/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc khai báo bổ sung đối với hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng Trả lời công văn số 7400/HQHP-GSQL ngày 21/06/2017 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Trường hợp Cục Hải quan thành phố Hải Phòng có đủ cơ sở xác định nội dung khai báo bổ sung về thông tin hàng hóa cho tờ khai tạm xuất số 301192282000/G61 ngày 13/02/2017 phù hợp với thực tế hàng tạm xuất khNu và thông tin hàng hóa nêu tại công văn số 132/XN K-TH ngày 16/02/2017 của Bộ Công thương thì đồng ý cho Công ty được khai sửa đổi, bổ sung tờ khai tạm xuất số 301192282000/G61 ngày 13/02/2017 và thực hiện xử phạt vi phạm theo quy định. Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./. Nơi nhận: - N hư trên; - Lưu: VT, GSQL (03b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Ngọc Anh