Công văn 5101/TCHQ-TXNK năm 2017 V/v Dây cáp dẫn điện Lưu

136 0 01/08/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Mặt hàng dây cáp dẫn điện của công ty TNHH Quang Tử là dây cáp dẫn điện (dây đôi) có vỏ bọc chống nhiễu, lớp sơn chống cháy, lớp vỏ bọc bằng hợp chất nhựa cao cấp cháy chậm, cháy ít khói,..

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 5101/TCHQ-TXNK V/v dây cáp dẫn điện Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH Quang Tử. (Đ/c: số 12 ngõ 169/2/1 phố Thái Hà, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 14042017/CV-HC ngày 14/4/2017 của Công ty TNHH Quang Tử (Công ty) đề nghị xem xét lại Thông báo kết quả phân loại số 1224/TB-TCHQ ngày 01/3/2017. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về phân loại hàng hóa Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính; Trên cơ sở ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 2012/BTTTT-CN TT ngày 12/6/2017 và ý kiến của các đơn vị liên quan, mặt hàng dây cáp dẫn điện của công ty TN HH Quang Tử là dây cáp dẫn điện (dây đôi) có vỏ bọc chống nhiễu, lớp sơn chống cháy, lớp vỏ bọc bằng hợp chất nhựa cao cấp cháy chậm, cháy ít khói,... đây là loại cáp dẫn điện thường được dùng để cung cấp nguồn điện cho các thiết bị trong trạm thu phát sóng BTS của mạng thông tin di động. Mặt hàng trên không thuộc danh mục sản phNm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận công bố hợp quy, có thể sử dụng cho trạm thu phát sóng và mục đích khác như là dây dẫn điện, không phải loại sử dụng riêng biệt cho ngành viễn thông nên phân loại vào cáp dẫn điện theo Thông báo kết quả phân loại số 1224/TB-TCHQ ngày 01/3/2017 của Tổng cục Hải quan là phù hợp. 2. Về việc nộp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt: a) Đối với những tờ khai doanh nghiệp đăng ký trước ngày 14/9/2016: Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; Căn cứ Điều 15 Phụ lục 2 - Thủ tục cấp và kiểm tra C/O mẫu E ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Công thương; Theo đó, C/O được người khai hải quan nộp tại thời điểm nộp bộ hồ sơ hải quan và nộp bổ sung trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp C/O. b) Đối với những tờ khai doanh nghiệp đăng ký từ ngày 14/9/2016 đến nay: Thời điểm nộp bổ sung C/O mẫu E, Bộ Tài chính đã có quy định tại công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016 và công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016. Theo đó, C/O bản chính phải được nộp cho cơ quan hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan thì C/O được bổ sung trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp Công ty không cung cấp được C/O bản gốc theo đúng thời hạn được hướng dẫn tại các công văn dẫn trên thì C/O không được xem xét chấp nhận. Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TN HH Quang Tử biết và thực hiện./. Nơi nhận: - N hư trên; - Bộ Thông tin & Truyền thông (để biết); - Vụ CST, PC - BTC (để biết); - Tổng cục trưởng (để b/c); - PTCT N guyễn Dương Thái (để b/c); - Cục KĐHQ (để biết); - Cục GSQL (để biết); - Lưu: VT, TXN K - N guyệt (3b). TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK PHÓ CỤC TRƯỞNG Trịnh Mạc Linh