Công văn 5100/TCHQ-TXNK năm 2017 V/v phân loại hàng hóa sơ mi rơ mooc chuyên dùng Lưu

18 0 01/08/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Mặt hàng Sơ mi rơ mooc được chi tiết thuộc nhóm 87.16 - Rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc; xe khác, không có cơ cấu đẩy cơ khí; các bộ phận của chúng.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 5100/TCHQ-TXNK V/v phân loại hàng hóa Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH Giao nhận VT và TM INTRACO. (Đ/c: số 16, ngõ 36, đường Kiều Hạ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng) Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 12/7/2017 của Công ty TNHH Giao nhận vận tải và Thương mại INTRACO (Công ty) đề nghị hướng dẫn về thuế đối với mặt hàng sơ mi rơ mooc chuyên dùng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phNm đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính; Mặt hàng Sơ mi rơ mooc được chi tiết thuộc nhóm 87.16 - Rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc; xe khác, không có cơ cấu đẩy cơ khí; các bộ phận của chúng. Do Công ty không cung cấp đầy đủ thông số, tài liệu kỹ thuật, catalogue,...nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định mã số hàng hóa. Đề nghị Công ty nghiên cứu Thông tư số 14/2015/TT-BTC, Thông tư số 103/2015/TT-BTC nêu trên, đối chiếu với hàng hóa thực tế để xác định mã số cụ thể, từ đó xác định các chính sách tương ứng phù hợp. Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TN HH Giao nhận Vận tải và Thương mại IN TRACO biết./. Nơi nhận: - N hư trên; - PTCT N guyễn Dương Thái (để b/c); - Lưu: VT, TXN K-N guyệt (3b). TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK PHÓ CỤC TRƯỞNG Trịnh Mạc Linh