Công văn 5019/TCHQ-TXNK năm 2017 V/v phân loại mặt hàng “Máy nghiền cà phê” Lưu

19 0 27/07/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Như đã nêu tại công văn số 3580/TCHQ-TXNK, theo Chú giải Chi tiết HS 2012 nhóm 84.79, nhóm này bao gồm, ví dụ: (2) Máy ép, máy nghiền, máy xay, máy trộn, v.v…, không được thiết kế cho các hàng hóa hoặc ngành công nghiệp cụ thể (Presses, crushers, grinders, mixers, etc., not designed for particular goods or industries).

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 5019/TCHQ-TXNK V/v phân loại mặt hàng “Máy nghiền cà phê” Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên - Nhà máy Cà phê Sài Gòn. (Địa chỉ: Lô A, đường NA7, KCN Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04.17/TN-TCHQ ngày 27/06/2017 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên - Nhà máy Cà phê Sài Gòn về việc phân loại mặt hàng “Máy nghiền cà phê”, đã được hướng dẫn tại công văn số 3580/TCHQ-TXNK ngày 30/05/2017 của Tổng cục Hải quan. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phNm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am (DMHH XN K Việt N am); 1. Theo Chú giải Chi tiết HS 2012, nhóm 84.37: (III) MÁY DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NGŨ CỐC HOẶC RAU ĐẬU ĐÃ ĐƯỢC LÀM KHÔ - Phần này thuộc nhóm này không bao gồm: (a) Máy hoặc thiết bị hoạt động bằng việc trao đổi nhiệt độ (nhóm 84.19). Tuy nhiên, theo Chú giải Chi tiết HS 2012 nhóm 84.19: ...nhóm này không bao gồm các loại máy và thiết bị mà trong đó việc làm nóng hoặc làm lạnh, dù rất quan trọng, chỉ đơn thuần là chức năng thứ yếu được thiết kế để hỗ trợ cho chức năng cơ khí chính của chúng. Căn cứ theo nội dung Chú giải HS 2012 nêu trên, mặt hàng không phù hợp phân loại nhóm 84.19 (do quá trình tác động nhiệt chỉ là chức năng phụ hỗ trợ chức năng nghiền cà phê như ý kiến của Công ty), vì vậy không bị loại trừ khỏi nhóm 84.37. 2. Trích dẫn nội dung Chú giải nhóm 84.79 của Công ty tại công văn số 04.17/TN -TCHQ nêu trên là không chính xác (thiếu từ “không được” như gạch chân ở dưới). N hư đã nêu tại công văn số 3580/TCHQ-TXN K, theo Chú giải Chi tiết HS 2012 nhóm 84.79, nhóm này bao gồm, ví dụ: (2) Máy ép, máy nghiền, máy xay, máy trộn, v.v…, không được thiết kế cho các hàng hóa hoặc ngành công nghiệp cụ thể (Presses, crushers, grinders, mixers, etc., not designed for particular goods or industries). Do vậy, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng nội dung đã hướng dẫn tại công văn số 3580/TCHQ-TXN K ngày 30/05/2017 của Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung N guyên - N hà máy Cà phê Sài Gòn, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./. Nơi nhận: - N hư trên; - PTCT N guyễn Dương Thái (để b/c); - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện); - Lưu: VT, TXN K (My - 3b) TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK PHÓ CỤC TRƯỞNG Trịnh Mạc Linh