Công văn 5017/TCHQ-TXNK năm 2017 V/v phân loại mặt hàng “Hyd Crane” và chính sách quản lý liên quan Lưu

52 1 27/07/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
mặt hàng “xe cần cẩu” có mã HS 8705.10.00 thuộc Phụ lục I là loại mặt hàng chuyên dùng hoạt động trong phạm vi hẹp và không tham gia giao thông được phép nhập khẩu

Mọi người cũng xem

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 5017/TCHQ-TXNK V/v phân loại mặt hàng “Hyd Crane” và chính sách quản lý liên quan Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam. (Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số S04-080-17-094 ngày 05/06/2017 của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Công ty) đề nghị được hướng dẫn phân loại và các chính sách quản lý đối với 02 mặt hàng dự định nhập khNu đã qua sử dụng có tên gọi, đặc điểm và model gồm: “Hyd Crane” (25 ton), model: KR25H-V7; “Hyd Crane” (25 ton), model: GR250N -2. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về phân loại N ội dung công văn và tài liệu kèm theo (chỉ có các thông số kỹ thuật) không mô tả, chi tiết đặc điểm của hai mặt hàng. Tên và model của mặt hàng nêu tại công văn nêu trên không trùng khớp với tên và model của mặt hàng tại các tài liệu kèm theo. Cụ thể, tài liệu kèm theo là tài liệu của 2 mặt hàng có tên và model gồm: Rough terrain Crane, model: GR250N ; Rough terrain Crane, model: SR-250R (không có tài liệu mặt hàng model KR25H-V7 như nêu tại công văn). Hình ảnh chụp mặt hàng có model: SR-250R (model không được nêu tại công văn). Vì vậy, Tổng cục Hải quan không có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại theo quy định. Tuy nhiên, căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt nam ban hành theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính thì nhóm 87.05 bao gồm “Xe chuyên dùng, có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hóa (ví dụ, xe cứu hộ, xe cần cẩu, xe cứu hỏa, xe trộn bê tông, xe quét đường, xe phun tưới, xe sửa chữa lưu động, xe chiếu chụp X-quang)”. Do vậy, đề nghị Công ty đối chiếu các thông tin liên quan đến hàng hóa dự định nhập khNu với nội dung nêu trên để phân loại, xác định mã số và khai báo đúng theo quy định. 2. Về các chính sách quản lý liên quan Trường hợp 2 mặt hàng “Hyde Crane” được xác định là “xe cần cNu”, có mã số 8705.10.00, đề nghị Công ty căn cứ các quy định sau để thực hiện: - Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/04/2015 của Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục hàng hóa nhập khNu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại N ghị định số 187/2013/N Đ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ có quy định mặt hàng “xe cần cNu” có mã HS 8705.10.00 thuộc Phụ lục I là loại mặt hàng chuyên dùng hoạt động trong phạm vi hẹp và không tham gia giao thông được phép nhập khNu (theo quy định tại điểm A mục 6 Phần II Phụ lục I của N ghị định số 187/2013/N Đ-CP). - Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT ngày 06/12/2016 của của Bộ Giao thông vận tải Quy định về Danh mục sản phNm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải có quy định “xe cần cNu” có mã HS 8705.10.00 thuộc danh mục, hàng hóa nhóm 2 bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng theo quy định tại Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Đề nghị Công ty căn cứ vào thực tế hàng hóa, đối chiếu với quy định hiện hành và nội dung hướng dẫn trên để phân loại và xác định mã số cụ thể cho từng mặt hàng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan theo đúng quy định. Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TN HH Công nghiệp nặng Doosan Việt N am biết và thực hiện./. Nơi nhận: - N hư trên; - PTCT N guyễn Dương Thái (để b/c); - Lưu: VT,TXN K (My - 3b). TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK PHÓ CỤC TRƯỞNG Trịnh Mạc Linh