Công văn 5003/TCHQ-GSQL năm 2017 V/v thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg Lưu

40 4 26/07/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg:

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 5003/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh. Liên quan đến thông tin trên Báo Tuổi trẻ Online ngày 18/7/2017 với bài viết “Hàng ùn ứ ở cảng vì quy định “cửa khNu nhập”” (N hư Bình) và Tạp chí Thương gia ngày 25/7/2017 với bài viết “Hàng trăm container điều xuất khNu vướng thủ tục hải quan” phản ánh vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khNu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khNu nhập, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg: Căn cứ N ghị định số 08/2015/N Đ-CP ngày 21/02/2015 của Chính phủ, Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, địa điểm làm thủ tục hải quan được quy định cụ thể như sau: a. Đối với nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khNu để gia công sản xuất hàng xuất khNu: Thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, theo đó, doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục nhập khNu tại một Chi cục Hải quan sau: - Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất; - Chi cục Hải quan cửa khNu hoạc Chi cục Hải quan cảng xuất khNu, nhập khNu hàng hóa được thành lập trong nội địa; - Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất, xuất khNu thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khNu nhập. b. Đối với nguyên liệu, vật tư, thiết bị, máy móc, linh kiện, phụ tùng nhập khNu để sản xuất tiêu thụ trong nước; Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg, theo đó doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khNu nhập hoặc tại Chi cục Hải quan nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất; c. Đối với hàng hóa nhập khNu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế: Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC, theo đó doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế hoặc Chi cục Hải quan cửa khNu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục hải quan nơi hàng hóa nhập khNu. d. Đối với hàng hóa nhập khNu kinh doanh tiêu dùng thì phải làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khNu nhập. Yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ các quy định nêu trên để chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện. 2. Về xử lý thông tin phản ánh của Báo Tuổi trẻ Online và Tạp chí Thương gia: Yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh kiểm tra nội dung bài báo phản ảnh; trường hợp phát hiện cán bộ công chức hải quan thực hiện không đúng quy định, cố tình gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan thì tiến hành xử lý kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Thời hạn báo cáo: trong ngày 31/7/2017. Tổng cục Hải quan có ý kiến để đơn vị biết và thực hiện./. Nơi nhận: - N hư trên; - Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/cáo); - Tổng cục trưởng (để b/cáo); - Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện); - Văn phòng TC (để theo dõi); - Vụ TCCB (để theo dõi) - Công ty OLAM Việt N am; - Công ty TN HH Hải Vương; - Hiệp hội Điều Việt N am; - Lưu: VT, GSQL (2b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Ngọc Anh