Công văn 5002/TCHQ-TXNK năm 2017 V/v nhập khẩu tàu chở dầu, hóa chất TOREA đã qua sử dụng của Singapore Lưu

14 0 26/07/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với tầu chở dầu, hóa chất đã qua sử dụng của Singapore dự định nhập khẩu,

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 5002/TCHQ-TXNK V/v nhập khẩu tàu chở dầu, hóa chất TOREA đã qua sử dụng của Singapore Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà. (Số nhà 132, khu 6, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Thái Bình) Trả lời công văn số 2868CV-HH-HQ ngày 11/07/2017 của Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà về việc thuế nhập khNu, thuế GTGT đối với tầu chở dầu, hóa chất đã qua sử dụng của Singapore dự định nhập khNu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Thuế suất thuế nhập khNu ưu đãi Căn cứ Biểu thuế nhập khNu ưu đãi ban hành kèm theo N ghị định số 122/2016/N Đ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khNu, biểu thuế nhập khNu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khNu ngoài hạn ngạch thuế quan thì: Tầu TOREA nếu được xác định là tầu chở chất lỏng hoặc khí hóa lỏng có tổng dung tích 25.400 GT thì thuộc nhóm 89.01 - Tầu thủy chở khách, du thuyền, phà, tầu thủy chở hàng, xà lan và các tầu thuyền tương tự để vận chuyển người hoặc hàng hóa, phân nhóm 8901.20 - Tầu chở chất lỏng hoặc khí hóa lỏng, mã số 8901.20.70 - Tổng dung tích (gross tonage) trên 5.000, thuế suất nhập khNu ưu đãi 2%. 2. Thuế giá trị gia tăng (GTGT) Căn cứ Mục 44 Phụ lục I - danh mục phương tiện vận tải chuyên dụng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì tàu chở dầu loại có tải trọng đến 105.000 DWT là loại trong nước đã sản xuất được. N gày 13/7/2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 5713/BKHĐT-KTCN về việc Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO nhập khNu tầu chở dầu, hóa chất Petrolimex 18 (có tổng dung tích 25.400 GT, dung tích thực dụng 9.951 N T, tải trọng toàn phần 40.092 MT) của Hàn Quốc. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng (tầu chở dầu, hóa chất) Petrolimex 18 là loại tàu trong nước đã sản xuất được. Do đó, trường hợp Công ty TN HH vận tải thủy bộ Hải Hà dự định nhập khNu tầu chở dầu, hóa chất TOREA quốc tịch Singapore, năm sản xuất 2004 có tổng dung tích (Gross Tonage) 25.400, tải trọng 40.090 DWT tương tự trường hợp nhập khNu tầu chở dầu, hóa chất Petrolimex 18 của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO là loại tàu trong nước đã sản xuất được và thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TN HH vận tải thủy bộ Hải Hà biết và thực hiện./. Nơi nhận: - N hư trên; - Cục HQ TP. Hải Phòng; - Lưu: VT, TXN K (3b). TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK PHÓ CỤC TRƯỞNG Lê Mạnh Hùng