Công văn 4999/TCHQ-TXNK năm 2017 V/v miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu. Lưu

36 1 26/07/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì được miễn thuế nhập khẩu, không quy định việc miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 4999/TCHQ-TXNK V/v giảm thuế xuất khẩu Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Công ty cổ phần Huyndai Aluminum Vina (Địa chỉ: Đường B2 - Khu B - KCN Phố Nối A - Xã Lạc Hồng - huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên) Tổng cục Hải quan nhận công văn số 20170622/01 ngày 4/7/2017 của Công ty cổ phần Huyndai Aluminum Vina xin đề xuất về chính sách thuế xuất khNu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về chính sách thuế: Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất nhập khNu 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 và Điều 12 N ghị định 134/2016/N Đ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: N guyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khNu để sản xuất hàng hóa xuất khNu thì được miễn thuế nhập khNu, không quy định việc miễn thuế xuất khNu đối với hàng hóa xuất khNu có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khNu. N hư vậy, các mặt hàng 7601.20.00, 7604.29.10 và 7604.29.90 mà Công ty nhập khNu để sản xuất hàng xuất khNu, không được miễn thuế xuất khNu. 2. Về thuế suất: Việc kiến nghị điều chỉnh thuế suất đối với các mặt hàng 7601.20.00, 7604.29.10 và 7604.29.90, Tổng cục Hải quan ghi nhận, để báo cáo Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét khi sửa đổi, bổ sung N ghị định số 122/2016/N Đ-CP ngày 01/9/2016 về Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khNu ngoài hạn ngạch thuế quan. Tổng cục Hải quan thông, báo để Công ty cổ phần Huyndai Aluminum Vina được biết./. Nơi nhận: - N hư trên; - Thứ Trưởng Vũ Thị Mai (để báo TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK PHÓ CỤC TRƯỞNG cáo); - Tổng cục trưởng (để báo cáo); - Vụ Chính sách thuế (để báo cáo); - Vụ Pháp chế (để báo cáo); - Lưu: VT, TXNK-ThuHằng (3b). Đào Thu Hương