Công văn 4990/TCHQ-TXNK năm 2017 V/v kiến nghị xử lý mặt hàng thép bị ấn định thuế Lưu

57 2 26/07/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó

Từ khóa : ấn định thuế

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 4990/TCHQ-TXNK V/v kiến nghị xử lý mặt hàng thép Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: - Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng; - Công ty TNHH CN Honbase Việt Nam. (1/2 L2.5 KCN Đồ Sơn Hải Phòng, TP Hải Phòng)Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 160417/CV03/HB-TCHQ ngày 3/7/2017 của Công ty TNHH CN Honbase Việt Nam và công văn số 1170/BQL-TMXNK ngày 22/6/2017 của Ban quản lý kinh tế Hải phòng đề nghị xử lý 06 lô hàng thép không hợp kim của Công ty TNHH CN Honbase Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ khoản 1 Điều 48 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định: Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thNm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế. N gày 14/7/2017, Bộ Tài chính đã có công văn số 9392/BTC-TCHQ hướng dẫn: Áp dụng Quy chuNn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông QCVN 7:2011/BKHCN ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ Khoa học và công nghệ (QCVN 7:2011/BKHCN ) trong việc xác định mặt hàng thép thuộc loại thép cốt bê tông khi thực hiện phân loại và áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu. Theo đó, mặt hàng là thép không hợp kim, dạng thanh và que, ở dạng cuộn cuốn không đều, cán nóng, có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14mm, đáp ứng quy chuNn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông QCVN 7:2011/BKHCN thuộc mã số 7213.91.20 tại Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am. Do vậy, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xử lý kiến nghị của Ban Quản lý kinh tế Hải phòng và Công ty TN HH CN Honbase Việt N am đối với 06 mặt hàng thép không hợp kim nêu trên. Tổng cục Hải quan thông báo để Ban quản lý kinh tế Hải phòng và Công ty TN HH CN Honbase Việt N am biết./. Nơi nhận: - N hư trên; - PTCT N guyễn Dương Thái (để b/c); - Cục Hải quan TP Hải phòng (để thực hiện); - Cục Kiểm định Hải quan (để biết); - Chi cục kiểm định hải quan 2 (để biết); - Lưu: VT, TXN K (3b). TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK PHÓ CỤC TRƯỞNG Trịnh Mạc Linh