Công văn 43/TCHQ-VP năm 2013 V/v đính chính phụ lục V Quyết định 02/QĐ-TCHQ ngày 02/01/2013 Lưu

8 0 03/01/2013 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 43/TCHQ-VP năm 2013 V/v đính chính phụ lục V Quyết định 02/QĐ-TCHQ ngày 02/01/2013

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 43/TCHQ-VP V/v đính chính phụ lục V Quyết định 02/QĐ-TCHQ ngày 2/1/2013 Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Ngày 02/01/2013, Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 02/QĐ-TCHQ về việc ban hành bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do sơ suất trong khâu in ấn, tên loại hình thuộc mã NDT10 (viết tắt NKD-DT), tại Phụ lục V, số thứ tự 9 đã ghi là "Nhập Kinh doanh Đầu tư (Trong nước)", nay đính chính là "Nhập Kinh doanh Đầu tư". Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan biết và thực hiện. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ Tài chính (để b/c); - LĐTC (để b/c); - Các đơn vị thuộc TCHQ; - Lưu: VT, VP, QLRR (1b). TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Duy Thuận