Công văn 423/TTg-KTTH năm 2016 V/v tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan qua Lối mở Nà Lạn và một số cửa khẩu phụ, Điểm thông quan Lưu

26 1 13/03/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 423/TTg-KTTH năm 2016 V/v tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan qua Lối mở Nà Lạn và một số cửa khẩu phụ, Điểm thông quan

Bình luận

Thông tin bài viết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 423/TTg-KTTHV/v tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan qua Lối mở Nà Lạn và một số cửa khẩuphụ, Điểm thông quanHà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.Quy định chi tiết tại Quyết định 47/QĐ-HQCB ngày 15 tháng 02 năm 2017Xét báo cáo, đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 213/BCT-XNK ngày 08tháng 01 năm 2016, ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 2074/BTC-TCHQ ngày04 tháng 02 năm 2016), Quốc phòng (văn bản số 914/BQP-KHĐT ngày 28 tháng 01năm 2016), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 743/BNN-HTQT ngày26 tháng 01 năm 2016) về việc thực hiện tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quanqua Lối mở Nà Lạn và 06 cửa khẩu phụ, Điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Cao Bằng,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:1. Đồng ý tiếp tục thực hiện tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan hàng hóa quaLối mở Nà Lạn và 06 cửa khẩu phụ, Điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theocơ chế, chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại Công văn số 748/TTg-KTTH ngày 27 tháng 5 năm 2013 và số 124/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 01 năm 2014của Văn phòng Chính phủ như đề nghị của các Bộ, địa phương tại các văn bản nêutrên.2. Bộ Công Thương, các Bộ liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyềnđược giao hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện; phối hợp với Ủy ban nhân dântỉnh Cao Bằng chỉ đạo, tổ chức các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ, không để lợidụng xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự antoàn xã hội tại các cửa khẩu phụ, lối mở, Điểm thông quan nêu trên; trường hợp phátsinh vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.3. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phốihợp với các cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới liên quan rà soát các cửa khẩuphụ, lối mở, Điểm thông quan để áp dụng cơ chế, chính sách tương tự đối với các địaĐiểm đáp ứng đủ Điều kiện theo quy định của pháp luật./. 1 Nơi nhận:- Như trên;- TTgCP, các PTTg (để b/c);- Tổng cục Hải quan;- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH;- Lưu: VT, KTTH(3). LT. 30KT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc 2