Công văn 353/VPCP-KTTH năm 2015 V/v nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng Lưu

5 0 14/01/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 353/VPCP-KTTH năm 2015 V/v nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

Bình luận

Thông tin bài viết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh Phúc------------------Số: 353/VPCP-KTTHV/v nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụngHà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015 Kính gửi: Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Tài chính, Tư pháp.Xét báo cáo, đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 76/TTr-BTTTTngày 04 tháng 12 năm 2014 và Công văn số 3644/BTTTT-CNTT ngày 15 tháng 12năm 2014; ý kiến của Bộ Công Thương tại Công văn số 13153/BCT-XNK ngày 29tháng 12 năm 2014 và số 12348/BCT-XNK ngày 09 tháng 12 năm 2014, của BanQuản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1272/KCNC-DNngày 02 tháng 12 năm 2014 về việc cho phép nhập khẩu các sản phẩm công nghệthông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu; Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:1. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tưpháp, các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướngChính phủ về một số trường hợp xem xét, cho phép nhập khẩu đối với những sảnphẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu. Trong đóquy định rõ các điều kiện, tiêu chí, quy trình thủ tục nhập khẩu, có thể ủy quyền Bộtrưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định các trường hợp này và phảibảo đảm hạn chế tối đa việc nhập khẩu sản phẩm cũ, lạc hậu, chất lượng kém, rác thảicông nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sản xuất trong nước... Báo cáo Thủ tướngChính phủ trong quý II năm 2015.2. Trong khi chưa có văn bản quy định chung về vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyềnthông giải trình rõ sự cần thiết phải cho phép Công ty TNHH MTV Nidec Seimitsu vàCông ty Hoya Glass Disk Việt Nam được nhập khẩu các sản phẩm công nghệ thôngtin đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu, chủng loại, số lượng sản phẩm nhậpkhẩu và cơ chế quản lý bảo đảm kiểm tra, giám sát sử dụng đúng mục đích; báo cáoThủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận:- Như trên;- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);- BQL Khu CNC thành phố Hồ Chí Minh;KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆM - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;- Lưu: VT, KTTH(3)Nguyễn Sỹ Hiệp