Công văn 353/TXNK-PL năm 2015 V/v thực hiện Thông tư số 14/2015/TT-BTC Lưu

35 0 10/03/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 353/TXNK-PL năm 2015 V/v thực hiện Thông tư số 14/2015/TT-BTC

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

TỔNG CỤC HẢI QUANCỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 353/TXNK-PLV/v thực hiện Thông tư số 14/2015/TT-BTCHà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.Do lỗi đánh máy tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC, phát hành ngày 10/03/2015, CụcThuế xuất nhập khẩu gửi lại bản sửa tại trang 14 Thông tư này và đề nghị các đơn vịthay thế vào bản đã gửi ngày 10/03/2015.Xin chân thành cảm ơn./. Nơi nhận:- Như trên;- Lưu: VT, TXNK-PL(3b).KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNGLưu Mạnh Tưởng Trang 133. Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm là cơ sở đểquyết định thông quan hàng hóa.4. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả kiểm tra chấtlượng, kiểm tra an toàn thực phẩm (theo mẫu số 09/TBKQKT-CL-ATTP/2015 Phụ lụcban hành kèm Thông tư này) trong thời hạn quy định của pháp luật về kiểm tra chấtlượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.5. Trường hợp người khai hải quan không đồng ý với Thông báo kết quả kiểm tra chấtlượng, kiểm tra an toàn thực phẩm thì thực hiện khiếu nại theo Luật Khiếu nại hoặctrưng cầu giám định theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.Mục 4CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨUVIỆT NAM Điều 14. Nguồn thông tin xây dựng Cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu1. Công ước HS và các phụ lục kèm theo;2. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;3. Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Danh mục hàng hóathuộc diện quản lý chuyên ngành theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;4. Văn bản hướng dẫn về phân loại hàng hóa của Bộ Tài chính;5. Nguồn thông tin khác từ:a) Các văn bản giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế của BộTài chính, Tổng cục Hải quan;b) Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;c) Thông báo kết quả xác định trước mã số của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.Điều 15. Thẩm quyền thu thập, cập nhật, sửa đổi Cơ sở dữ liệu về Danh mụchàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam1. Tổng cục Hải quan tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu Việt Nam theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, đảm bảo tính đầy đủ, toàn diện, tập trung,thống nhất và cập nhật kịp thời.Trang 142. Thông tin trong cơ sở dữ liệu được bổ sung, sửa đổi khi các nguồn thông tin nêu tạiĐiều 14 Thông tư này thay đổi.3. Tổng cục Hải quan công khai các thông tin nêu tại Điều 14 Thông tư này trên trangthông tin điện tử của Tổng cục Hải quan để người khai hải quan, các cơ quan quản lýnhà nước có liên quan, cơ quan hải quan các cấp, công chức hải quan sử dụng.Mục 5ĐIỀU KHOẢN THI HÀNHĐiều 16. Hiệu lực thi hành1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.Trường hợp hàng hóa thuộc tờ khai hải quan đăng ký đã được lấy mẫu hàng hóa đểphân tích, giám định nhưng đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành chưa có kếtquả phân tích, giám định thì thực hiện theo quy định của văn bản liên quan có hiệu lựctại thời điểm đăng ký tờ khai. Trong thời gian chờ Thông tư có hiệu lực thi hành, việc thực hiện phân loại hàng hóa,lấy mẫu, gửi mẫu, lưu mẫu phân tích, thực hiện phân tích, phân loại, giám định tiếptục thực hiện theo pháp luật áp dụng tại thời điểm trước khi Thông tư này có hiệu lực.Bãi bỏ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010; Điều 17, Điều 97 Thông tư số128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013; công văn số 1280/BTC-TCHQ ngày 24/1/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bịnguyên chiếc.2. Quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửađổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặcthay thế.Điều 17. Tổ chức thực hiện1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ vào Thông tư này ban hành quy trìnhthủ tục hải quan về phân loại hàng hóa phải phân tích, quy chế phân tích để phân loạihàng hóa, phân tích để thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, quychế xây dựng, thu thập, cập nhật Cơ sở dữ liệu; xây dựng và đảm bảo cơ sở vật chất,thiết bị máy móc, nguồn nhân lực để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phân tích hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu; hướng dẫn các