Công văn 334/BKHCN-ĐTG năm 2015 V/v nhập khẩu máy móc, thiết bị có xuất xứ Trung Quốc từ khu phi thuế quan Lưu

18 0 03/02/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công văn 334/BKHCN-ĐTG năm 2015 V/v nhập khẩu máy móc, thiết bị có xuất xứ Trung Quốc từ khu phi thuế quan

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 334/BKHCN-ĐTGV/v nhập khẩu máy móc, thiếtbị có xuất xứ Trung Quốc từ khu phi thuế quanHà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: Tổng cục Hải quanPhúc đáp Công văn số 271/TCHQ-GSQL ngày 14/01/2015 của Tổng cục Hải quan vềviệc nhập khẩu máy móc thiết bị có xuất xứ Trung Quốc từ Khu phi thuế quan, BộKhoa học và Công nghệ có ý kiến sau:1. Ngày 24/9/2013 Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 3016/BKHCN-ĐTG gửi Tổng cục Hải quan về việc phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ trong đó nêu rõ: Trong thời gian chờban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệđã qua sử dụng, để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trìnhnhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị nhưsau:a) Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của các doanhnghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, khi nhập khẩu phải xin ýkiến bằng văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đótrong quá trình phê duyệt dự án đầu tư và ký kết Hợp đồng mua bán theo đúng tinhthần của Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Đề án: “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổngcông ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”.b) Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứvà/hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc thì tiếp tục thực hiện theo các quy định pháp luậthiện hành và theo Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa họcvà Công nghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệđã qua sử dụng.c) Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không thuộc đốitượng ở mục a) và b) nêu trên:- Trường hợp các lô hàng có Hợp đồng mua bán ký kết trước ngày 09/8/2013 và máymóc, thiết bị mua từ các khu chế xuất, hoặc thiết bị gia công được bán/tặng thì việcnhập khẩu thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành và không thuộc đối tượngđiều chỉnh của Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.- Trường hợp các Iô hàng có Hợp đồng mua bán ký kết sau ngày 09/8/2013, việc nhậpkhẩu thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời doanh nghiệp có văn bản cam kết máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đảm bảo cácyêu cầu về an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Trong trường hợpcần thiết, cơ quan hải quan có thể tổ chức kiểm tra, yêu cầu giám định khi có nghi ngờvi phạm.2. Tuy nhiên, hiện nay có một số doanh nghiệp trong khu chế xuất, doanh nghiệp chếxuất có nhu cầu thanh lý máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụngtheo hình thức bán vào nội địa, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị:- Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ và/hoặcnhập khẩu từ Trung Quốc, đã nhập khẩu vào khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanhnghiệp chế xuất trước ngày 06/9/2012, khi bán vào nội địa không phải thực hiện theohướng dẫn tại Thông tư số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa học vàCông nghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đãqua sử dụng.- Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ và/hoặcnhập khẩu từ Trung Quốc, nhập khẩu vào khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanhnghiệp chế xuất để sản xuất từ ngày 06/9/2012 thì thực hiện theo các quy định phápluật hiện hành và Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa họcvà Công nghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệđã qua sử dụng, tránh hiện tượng doanh nghiệp nhập khẩu các máy móc, thiết bị lạchậu vào Việt Nam qua khu phi thuế quan rồi nhập khẩu vào nội địa mà không đượckhai báo và kiểm tra.Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo Quý Tổng cục biết để phối hợp. Nơi nhận:- Như trên;- Lưu: VT, Vụ ĐTG.TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨMĐỊNH VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆĐỗ Hoài Nam